„Allersmaborg" gerestaureerd De „Allersmaborg", gelegen even buiten het Noord-Groninger dorp Ezinge, is geres taureerd. En de wijze waarop dit is gebeurd onder architectuur van ing. P. L. de Vrieze uit Groningen verdient veel lof. Het werk is uitgevoerd door het Aannemingsbedrijf Koning b.v., Stadskanaal. De borg is niet „verfraaid", maar wel hersteld in de oude glorie. De „Allersmaborg" is een statige behuizing en die sfeer, die wat sobere Gro ninger degelijkheid, die is met veel zorg gehandhaafd. In 1946 kocht de gemeente Ezinge de borg voor 10.000. Hoofddoel van deze koop was het gebouw voor de ondergang te be hoeden. Het Huis, zoals het er nu staat, dateert in hoofdzaak uit de achttiende eeuw Alleen de zuidvleugel dateert uit de vijf tiende eeuw. De laatste „Heer van Al- lersma" was jonkheer mr. R. M. A. de Marees van Swinderen, die in 1899 over leed als laatste van zijn geslacht. Van oorsprong was de „Allersma" een voorname boerenhofstede. Van de familie Allersma, die haar naam gaf aan het goed was Duurt Allersma zijlrechter in Aduar- derzijl en rechter in Ezinge de eerste die in 1489 in de acten voorkomt. In de zeven tiendeeeuw werd de „Allersma" verbouwd tot een omgracht buitengoed met een fraaie tuin. Na de dood van de laatste De Marees van Swinderen werd de borg achtereenvolgens bewoond door twee Ezinger notarissen en een landbouwer uit Gamwerd. Na de Tweede Wereldoorlog zag de toekomst voor de borg er weinig rooskleurig uit. Het gemeentebestuur van Ezinge wilde de borg restaureren, maar de financiële middelen daartoe ontbraken. Ruim een miljoen gul den heeft de restauratie van de borg nu ge kost. De gebruikelijke vijftig procent kwam van het rijk, dertig procent van de gemeente en de rest, waartoe ook een deel van de inrichtingskosten behoort, is betaald door de provincie Groningen „omdat", zoals cultuurgedeputeerde Halbe Kuipers zei „de Allersmaborg' ook provinciaal van veel be tekenis is!" Formeel is de borg nog eigen dom van de gemeente, maareind mei zal de overdracht plaats hebben aan het Ministerie van CRM, die de borg in erfpacht geeft aan de provincie Groningen en de provincie op haar beurt verhuurt de borg aan de weefster Annie Vriezen, die al in 1962 op „Al lersma" kwam. Zij betrok toen het gebouw tje, rechts voor de borg, dat ten onrechte wel het schathuis genoemd wordt. Het originele schathuis (onderkomen voor het vee op het borgterrein in tijden van gevaar) stond ech ter links voor de borg. Het huidige gebouw tje is het voormalige notariskantoor. Ook dit zal echter - als er geld voor komt - worden gerestaureerd en als woning geschikt wor den gemaakt. Annie Vriezen is al in 1964 op de borg zelve komen wonen, die ze in die jaren ver warmde met acht kolenkachels. Maar des ondanks was het in koude winters op de „Allersmaborg" niet om uit te houden. Annie Vriezen heeft het huis echter ondanks alle problemen liefdevol bewoond en het met zorg en liefde onderhouden. Het is mede om die reden een goede zaak, dat zij nu in de gerestaureerde borg kan blijven wonen en werken. Maar een andere - nog belangrijker - reden is, dat de „Allersma borg" nu in 'tact blijft als woonhuis. De „Allersmaborg" is geen opvallend fraai gebouw. Het imponeert voornamelijk door de strenge eenvoud; alleen de hall met de schitterende eiken betimmeringen de allian tiewapens De Marees-Gesseler laat iets zien van de oude glorie van de borg. Achter deze betimmering, die bij de restauratie schitte rend is hersteld, ids een kraan met een tin nen waterbekken ingenieus ingebouwd. De keuken ligt op halve kelderhoogte en daarboven is een kostelijke opkamer met twee bedsteden en een mooie lage balken- zolder. Links achter biedt de „blauwe ka mer" alle ruimte aan de kunstenares voor 70

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2023 | 1978 | | pagina 18