*r mt 3 C4..HZK.4. jSVADKUItS crv HOOFDWAGV te ffjlAAVE.ina >- ^r' ,v. werden de soldaten van een garnizoen door gaans bij de bevolking ingekwartierd en pas daarna ontstonden de kazernes. In Grave werden er in de loop van de achttiende en negentiende eeuw drie gebouwd, waarvan er nog twee intact zijn. Het zijn eenvoudige langwerpige gebouwen uit baksteen met op regelmatige afstanden vensters en muuran kers. Ze zijn gedekt met schilddaken. De zogenaamde „Infirmerie" het garnizoens hospitaal, is in 1958 afgebroken. Nog slechts de naam van een plein ter plaatse herinnert eraan. De andere twee kazemege- bouwen hebben na de tijdelijke opheffing van het garnizoen in 1876 een andere be stemming gekregen. Beide liggen aan de voet van een nog bestaand bastion. De ka zerne bij het bastion Bekaf is in 1828 ge bouwd en is sedert 1895 klooster van de paters van de H. Familie. Die bij het bastion Kasteele, het „Groot Arsenaal", is Rijks krankzinnigeninrichting geweest en nu ge vangenis voor kortgestraften. Indertijd kon den er in deze drie blokken in totaal 1300 2j Hampoort foto: Rijksdienst v.d. Monumentenzorg 3) Prent van H. Spilman, aan de hand waarvan de restauratie van het stadhuis tot stand is gekomen. Rechts de oor spronkelijke Hoofdwacht 4) Het stadhuis na de restauratie fronton met wapens. Streng door de klas sieke vorm, maar toch plastisch door de contrasten, die licht- en schaduwwerking van de rijk behandelde muren oproept. Van de veldzijde loopt men dooreen overwelfde gang meteen flauwe S-bocht naar een ruime hal aan de stadszijde. Aan twee zijden van de hal zijn nog nevenruimten. Alle ruimten zijn voorzien van dikke gewelven. Dit poortgebouw - wel het belangrijkste archi tectonische kunstwerk van de stad - is zo groot, dat er twee bataljons voetvolk in ge borgen konden worden. Ten westen van de stad bevinden zich nog resten van de natte grachten, die de bastions en de andere aar den werken omsloten. De gemeente is op het ogenblik bezig de vestingwerken te res taureren. Bij een garnizoensstad, die Grave overigens nog steeds is, behoren natuurlijk ook mili taire gebouwen. Vóór de achttiende eeuw !-.■ 65

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2023 | 1978 | | pagina 13