Heemschut in actie Msperen verhogenHeemschut heeft aan Ben Wde Dit stadje heeft eens deel uitgemaakt van suggestie gedaan een zodanige situatie te een gordel van versterkte stadjes. In Aspe- scheppen, dat de muur van uit de stad zicht- ren rest o.a. nog een stadsmuur van en die baar zou worden. Slechts een gedeelte van wil het gemeentebestuur nu gaan restaure- de muur zou op een nader te bepalen plaats ren. In deze aangelegenheid is weer eens tot de oorspronkelijke hoogte terug gebracht bewezen hoe nuttig het kan zijn als de over- kunnen worden, mits voldoende historisch heid van de bond Heemschut als adviesor- verantwoord. Dat zou echter wel - met een gaan gebruik maakt. Over de voorgenomen ingemetselde steen - duidelijk kenbaar ge- restauratie is overleg gepleegd tussen het maakt moeten worden, aldus Heemschut, gemeentebestuur en onze bond. Nu ligt er die B. en W. ook nog heeft geadviseerd een restauratieplan van het architectenbu- contact op te nemen met „Menno van Coe- reau ir. T. van Hoogevest te Amersfoort, hoorn". Dat het hier om een belangrijk ob- Daarbij is van een verschil van inzicht ge- ject gaat, moge blijken uit het feit, dat de bleken over de principiële vraag of de gemeenteraad besloten heeft uit eigen mid- stadsmuur al dan niet 50 cm boven het ni- delen één miljoen gld. beschikbaar te stel- veau van de aangrenzende paden en terrei- len. nen moet worden opgetrokken. Over deze vraag is het (nadere) oordeel van de Rijks dienst voor de Monumentenzorg gevraagd, evenals de mening van Heemschut. Onzer zijds is ter plaatse een nauwkeurig onder- De buitenzijde van de Citadel in Den Bosch, zoek verricht en na nadere informatie van enige jaren geledenInmiddels worden deze het hoofd van de technische dienst van de muren gerestaureerd, hetgeen door Heem- gemeente, de heer A.C. Filius, is onze bond schut wordt toegejuicht. Tegen de plannen tot de conclusie gekomen, dat het om histo- voor het ISe eeuwse hoofdgebouw binnen rische redenen niet juist is de muurresten te de citadel heeft IIechter bezwaren. Breda 's-Hertogenbosch Haarlemmermeer Ulrum Het gemeentebestuur blijkt voornemens een bebouwd gedeelte van het Van Coothplein te slopen en nieuwbouw te verwezenlijken naast en rondom de daar staande molen. Heemschut heeft hierover aan B. en W. een brief geschreven, waarin de bond als zijn oordeel uitspreekt, dat de voorgenomen vormgeving van de nieuwbouw ten opzichte van de molen geenszins geslaagd is. Heem schut heeft bepleit het bouwplan zodanig te wijzigen, dat de molen vrij blijft. De thans ontworpen bebouwing houdt, volgens onze bond onvoldoende rekening met de mooie en waardevolle aanblik, die deze vrijstaande en te zijner tijd geheel gerestaureerde molen op dit kruispunt zou kunnen innemen. In dezelfde brief aan B. en W. van Breda heeft Heemschut zich uitgesproken voor algehele restauratie van de molen in Princenhage, hetgeen landschappelijk een verbetering .zou betekenen De voorgenomen restauratie van de voor malige citadel in de Brabantse hoofdstad heeft Heemschut aanleiding gegeven zich tot de directeur-generaal van de Rijksge bouwendienst te wenden. In deze brief zegt Heemschut de restauratie van de wallen en grachten op hoge prijs te stellen, evenals de restauratie van het 18e eeuwse gedeelte van het hoofdgebouw. Wanneer echter voor het nieuwe gebruik van dit complex meer ruimte nodig zou zijn dan het 18e eeuwse hoofdgebouw biedt, dan verdient het, vol gens onze bond, voorkeur om de vleugels (hoewel die een latere toevoeging zijn) ge heel of ten dele te behouden in samenhang met de wallen, en dan de binnenplaats niet te overkappen; ook al omdat hierdoor de schaal van deze binnenplaats ernstig zou worden verstoord. Aan B. en W. van Haarlemmermeer heeft Heemschut zijn bezorgdheid kenbaar ge maakt over het plan tot het bouwen van 35 zgn. terraswoningen aan de Cruquiusdijk. Tegen het slopen van een ter plaatse staande fabriek heeft onze bond geen bezwaar, om dat daardoor een verbetering van de visuele kwaliteit van de omgevng van het gemaal zal optreden. De bouw van terraswoningen op deze plaats zal echter het landschap ern stig aantasten. Een grootschalige nieuw bouw, die daarenboven van verre waar neembaar zal zijn, detoneert in het gave landschap, gekenmerkt door het samenko men van Spaame en Ringvaart. Bovendien zal de belevingswaarde van het monument ,,De Cruquius" door de nieuwe bebouwing sterk achteruitgaan. Heemschut heeft de hoop uitgesproken, dat de gemeente van haar beslissing zal willen terugkomen. De bond heeft zijn bezwaar kenbaar ge maakt tegen het voorstel van B. en W. tot het afvoeren van de aanvullende monumen tenlijst van de loods van de betonnings- dienst aan de Reitdiepkade in Zoutkamp. Ofschoon deze loods haar oorspronkelijke vorm heeft verloren, is dit gebouw samen met de panden Reitdiepkade,4,5,12 en 13 58

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2023 | 1978 | | pagina 31