II m E m steun te krijgen door plaatsing te vragen op de voorlopige Monumentenlijst als „mo nument van industrie en techniek". Dat lukte niet - de Monumentenraad was nog niet toe aan een beoordeling van (oudere) watertorens in ons land. Nu dreigt er, zoals de Stichting Moderne Architectuur het Heerenveense gemeente bestuur verwijt, een blinde vlek in de ge schiedenis van de plaats te ontstaan. Maar ook landelijk betekent de sloop van het ro- buste bouwwerk in architectuur-historische zin een betekenisvol verlies. veense ontwerp wordt in verschillende stu dies geroemd om het grote architectuur-his torische belang. Kuipers is er in geslaagd de gebruiks-, technische en estetische functies tot synthese te brengen, stelt eerder ge noemde stichting bewonderend vast. Van het respectabele „watertorenoeuvre" van Roelof Kuipers zal na de sloop van de toren in Heerenveen alleen die in Barendrecht nog overeind staan. Twee jaar eerder gebouw, besloot het gemeentebestuur van deze Drechtstad enkele jaren geleden het niet minder markante bouwwerk als dat in Hee- gen, waaraan kortzichtigheid niet vreemd was. Met name de afbraak van de uit 1637 daterende kruiskerk in het begin van de ja ren zestig, heeft het oude veenkoloniale pa troon stedebouwkundig veel schade toege bracht. Een ander dieptepunt was de sloop van het in 1870 gebouwde hoogst curieuze postkantoor, dat de plaatselijke architect E. de Graaf ontwierp. Naast de fantasievolle stijl, die het bezat, versterkte het torentje het contour van de vlecke. Hoewel dit het ge meentebestuur wel eens in de schoenen ge schoven wordt, kon de gemeentelijke over- De in neostijl opgetrokken toren is ontwor pen door de Friese architect Roelof Egbert Kuipers uit Gorredijk. Zijn leven lang - hij overleed in 1922 op 67-jarige leeftijd - voerde Kuipers belangrijke bouwopdrach ten uit in ons land. Hij vestigde zich later in het Westen. De toren van Heerenveen is de laatste geweest in een reeks van zeven, die hij ontwierp. Volgens de architectuur-critici wist Kuipers vroeg-functionalisme uitste kend te monumentaliseren. Zijn Heeren- 86 ren veen te restaureren. Er is toen een nieuwe ommanteling aangebracht, tech nisch, naar al spoedig bleek, geen al te groot succes. De toren in Barendrecht bezat toen nog zijn oorspronkelijke funktie van water reservoir. Heerenveen is de laatste twintig jaar verre van gelukkig geweest met de conservering van zijn monumenten. Vooral in het oude hart van de binnenstad zijn enkele schrij nend, lege plekken ontstaan door beslissin- Het in 1913-1914 gebouwde postkantoor; inmiddels uit het stadsbeeld verdwenen. Foto: Stichting Oudheidkamer Heerenveen heid geen enkele invloed op de sloopbeslis- singen van en kerk en postkantoor uitoefe nen. Nu het gemeentebestuur die kans wel heeft, zijn het helaas financiële argumenten, waarvoor een belangwekkend monument als de watertoren moet worden gesloopt.

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2023 | 1978 | | pagina 29