in i l i, i i r i irr rrTX£.m,..i i i I im~i i i 11 l i i i 11 l i i m SgSj .fi'j houden, zo nodig restaureren van onroe rende goederen, welke voorkomen of zullen worden geplaatst op de lijst van beschermde monumenten of behoren tot een beschermd dorpsgezicht of daarvoor in aanmerking komen. Om maar met het laatste te beginnen, de vereniging „Curtevenne" is al enige jaren doende om een aantal dorpsgezichten be schermd te krijgen. Tot nu toe zonder resul taat. Het gemeentebestuur staat hier geluk- kigook achter. Deze zaak is „inde molen". In dit verband kan worden genoemd de actie voor oud-'s-Graveland. De gemeenteraad heeft daarvoor zelfs al een intentie-verkla ring gegeven. Maar Monumentenzorg wil in Kortenhoef niet meewerken. De aanleiding tot de oprichting van de stich ting vormden een paar pandjes aan de Kor- tenhoefsedijk tegenover de oude kerk. Die pandjes staan op de monumentenlijst en la gen - en liggen er nog - vervallen bij. Ze waren eigendom van de gemeente, maar de raad van 's-Graveland stelde geen geld be schikbaar om een architect een restauratie plan te laten maken. Burgemeester v.d. Walle suggereerde toen een stichting in het leven te roepen, die dan - daarvoor wilde burgemeester zich sterk maken - die pand jes voor een luttel bedrag van de gemeente zou kunnen krijgen. Bij dezelfde gelegen heid was er ook sprake van een pand in Anke veen, dat eenzelfde procedure zou moeten ondergaan. Maar de gemeenteraad wilde dat niet, omdat - zoals pas achteraf bleek - het om een niet- beschermd object ging, al is het wel beeldondersteunend ge noemd. Dat Ankeveense pand ging dus niet over aan de stichting, die nu alle moeite doet om de twee eerder genoemde huisjes wèl gerestaureerd te krijgen. Daarvoor is inmid dels door architectenbureau A. Stork te Weesp een ontwerp gemaakt. Men ziet de twee-eenheid „Curtevenne" is driftig bezig in het waterrijke en met monumenten en landgoederen zo gezegende gebied, waar echter grote waakzaamheid nodig blijft, o.a. om vervuiling (ook van braakliggende terreinen!) tegen te gaan, om de recreatie mogelijkheden binnen de perken te houden en bovenal om het kostelijke monumenten- bezit in stand te houden. Als het aan Flip Hamers en z'n medestrijders ligt, zal 's- Graveland nog eens model staan in dit Gooise Vechtgebied. v.d.W. Een aantal historischegegevens voor dit artikel zijn ontleend aan een cultuur-his torische studie over de buitenplaatsen van 's-Graveland door het bureau voor stede- bouw ir. F. J. Zandvoort bv, geschreven in opdracht van het gemeentebestuur. 45

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2023 | 1978 | | pagina 18