kende kwaliteit, was uitermate geschikt voor de was. Aanvankelijk deden de vrou wen van arbeiders de was alleen voor inwo ners, maar later, toen de beurtschippers kwamen, gunde menige Amsterdamse huisvrouw de klandizie aan 's-Graveland, waar weer later verscheidene (industriële) wasserijen ontstonden. Industrie was er trouwens al veel vroeger; in de 17e eeuw waren er enige lakenweverijen en wasserijen. De laatst overgebleven weverij is thans het bekende hotel-café-restaurant „Het Wapen van Amsterdam". Als men van dit alles kennis neemt - er is over de geschiedenis van deze streek vrij veel geschreven - dan behoeft het niet zó te verwonderen, dat een aantal inwoners daar voor en voor het overgebleven monumen ten- en natuurgebied belangstelling ging koesteren. Zo ontstond een aantal jaren ge leden de vereniging „Curtevenne", die in 1976 de gelijknamige stichting in het leven riep. Die vereniging én die stichting bestaan uit mensen die echt enthousiast zijn voor monumentenzorg met nadruk op zorg. Vandaar dat enigen van hen, Flip Hamers, H. P. K. denBoesterd, P. J. KasteleinenC. de Kloet ons uitnodigden om eens van de problemen kennis te nemen. De eerste twee genoemden zijn resp. voorzitter en secreta ris van de vereniging „Curtevenne", de twee laatsten maken deel uit van het gelijk namige stichtingsbestuur, met dien ver stande, dat Hamers ook voorzitter van die stichting is, een bezige kunstschilder, die al sinds 1940 in Kortenhoef woont en kenne lijk van alle „in and outs" goed op de hoogte is. De heren de Kloet en P. C. Vroom hebben namens het gemeentebe stuurzitting in het Stichtingsbestuur, terwijl de heren Kastelein en Den Boesterd resp. secretaris en penningmeester van de stich ting zijn. Die naam „Curtevenne" intrigeerde ons aanstonds, want we vinden die in onze tijd niet terug. De oorsprong blijkt echter sim pel. In 1156 werd een stuk van het gebied van Kortenhoef „Curtevenne" genoemd, waaruit Kortenhoef is voortgekomen. Cur tevenne was waarschijnlijk al in de 13 eeuw bewoond. Vereniging en stichting dragen dus een historische naam. Historisch om twee redenen. De eerste voert terug tot de oude naam van Kortenhoef, de tweede tot een stichting „Curtevenne" die vóór 1940 bestond en die speciaal ten doel had één van de twee molens te redden. De andere molen is tijdens de oorlog door brand verwoest. Die molen, die Gabriël heet, is een acht kante binnenkruier waarvan de oorsprong tot ca. 1720 teruggaat. De molen is thans eigendom van de gelijknamige stichting. „Curtevenne" van vóór 1940 ging het ge leidelijk aan de nodige impulsen ontbreken er werd opgeheven. Maar na de Tweede 44 Wereldoorlog kwam er toch weer de be hoefte aan een particuliere organisatie, die kon opkomen voor monumentenzorg en be houd van natuurschoon. De vereniging „Curtevenne" heeft op dit gebied veel ge daan en vaak niet tevergeefs bij de autoritei ten gewaarschuwd. Helaas is de slopersha mer ook niet aan 's-Graveland, Kortenhoef en Ankeveen voorbijgegaan, waarbij na tuurlijk het verkeer ook zo z'n eisen stelde en zag ingewilligd ten koste van veel wat bewaard had moeten blijven. De geëngageerde bestuurders kunnen intus sen ook terugzien op acties, waarbij de in woners van 's-Graveland direct bétrokken konden worden. Een paar voorbeelden. De linden op menig erf stonden er een paar jaar geleden nogal verwaarloosd bij. „Curte venne" wist de eigenaren zover te krijgen, dat ze de bomen weer netjes hebben gescho ren verder zgn wilgenknotacties. De Kat- tenbrug werd niet door een vaste brug ver vangen maar door een oude, door Prov. Waterstaat afgedankte ophaalbrug. De 's- Gravelandse vaart lag er erg vervuild bij; „Curtevenne" ondernam een actie tegen verdere vervuiling van de Vaart; de water partij naast de 17e eeuwse kerk werd uitge baggerd en verbreed. In samenwerking met het gemeentebestuur werd een boomplant- dag voorde schooljeugd georganiseerd, ter verfraaiing van het dorpsaanzicht. Niet al leen open water werd geschoond, ook - alweer met medewerking van de school jeugd-oevers werden van vuil ontdaan. Dit is al een jaarlijks terugkerende zaak. En verder: men keerde zich - overigens ver geefs - tegen ongewenst geachte zandwin ning in de Hollands Ankeveense Polder en tegen ontwikkelingen bij een betonfabriek (deze actie is, mede dankzij het ingrijpen van de gemeente, wél met succes be kroond). Ook de Graversbrug ging als op haalbrug niet verloren, in die zin, dat ook hier de oude werd vervangen dooreen afge dankte ophaalbrug van Waterstaat. Grote teleurstelling daarentegen weer over de sloop van de uit 1892 daterende boerderij bij de Noordersluis. Ook elders in de gemeente (Kortenhoef) werden waardevolle panden gesloopt, zo een vermoedelijk 17e eeuwse boerderij en enige 18e en 19e eeuwse woonhuizén, die best bewaard hadden kun nen blijven. Maar ja, restauratie is - ook in 's-Graveland - lang niet altijd eenvoudig, 7 Ontwerp voor de restauratie van de twee pandjes in Kortenhoef, eigendom van de stichting Curtevenne' Tekening: Architectenburo A. Stork B.V., Weesp 8 Huis ,de Googh" Foto: Evert BoeveAnkeveen. zelfs als het gemeentebestuur graag wil meewerken, wat vroeger niet altijd het ge val is geweest, Nu prijzen de bestuurders van „Curtevenne" B. en W. (burgemeester P. J. M. v.d. Walle en Wethouder de Kloet) om 't hardst. En dan de stichting naast de vereniging. Officieel: De Curtevenne Stichting 's-Gra veland; opgericht in 1976 door, zoals er in de stukken staat; een aantal 's-Gravelandse ingezetenen met o.a. het doel het instand- rrrn

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2023 | 1978 | | pagina 17