Een afscheid Oude kerken Huizenbeurs Ten huize van Heemschuts' voorzitter, dr. Hoegen is de afgelopen maand in kleine kring afscheid genomen van drs. J. M. Hengeveld, die per 31 december 1977 het penningmeesterschap had neergelegd en van mr. Van Praag Segaar, tot voor kort 2e secretaris. In Hengeveld heeft Heemschut een deskundig en zeer ijverig penningmees ter gehad, zo zei dr. Hoegen in een korte, hartelijke speech. Door zijn positie in de monumentenwereld heeft Hengeveld een grote inbreng gehad in het beleid van Heem schut. Dr. Hoegen noemde het bepaald spij tig, dat Hengeveld besloot z'n bestuursfunc tie neer te leggen Heemschuts' voorzitter herinnerde er verder aan, dat Hengeveld een belangrijke aandeel heeft gehad in de op richting van Stadsherstel Woudrichem. Dr. Hoegen noemde het eveneens spijtig, dat mr. Van Praag Segaar genoodzaakt was zijn bestuursfunctie neer te leggen, maar hij had begrip voor diens besluit; al te drukke werk zaamheden hadden hem tot aftreden ge noopt. Vervolgens richtte dr. Hoegen zich tot mevr. Hengeveld-Brand, drs. van der Haagen en dhr. Sonnenberg, die met hun drieën, na het te betreuren vertrek van De Zwaan, tijdelijk het directoraat enthousiast en zeer capabel hebben waargenomen. De op hen gelegde verantwoordelijkheid voor een goede gang van zaken op het bondsse- cretariaat heeft dit drietal op uitstekende wijze gedragen. De voorzitter stond na al die woorden niet met lege handen. Er wer den, zoals men dat pleegt te noemen, pas sende èn welkome geschenken aangeboden. Drs. Hengeveld verklaarde in zijn dank woord het te hebben betreurd afscheid te moeten nemen, vooral omdat er in het be stuur en met de werkers in het Korenmeters huis een hechte vriendschapsband was ont staan. Dank zij de voortreffelijke bijstand van dhr. Sonnenberg heeft de nu afgetreden penningmeester, naar hij verklaarde, het penningmeesterschap niet alleen met ge noegen vervuld maar ook bereikt dat er geen achterstand (meer) is in de financiële admi nistratie. Namens het „triumviraat" sprak de heer Sonnenberg enkele woorden van dank voor de tot uiting gebrachte waarde ring en voor de geschenken. Bij een drankje en een hapje bleef men nog geruime tijd in de gastvrije woning van het echtpaar Hoe gen bijeen. De vijf provinciale stichtingen Oude Ne derlandse kerken werken sinds kort samen in een Samenwerkingsverband van stich tingen Oude Nederlandse kerken, waarvan het doel is periodiek overleg te plegen, het uitwisselen van ervaringen en het beharti gen van gemeenschappelijke belangen, zoals het pleiten bij de overheid voor gun stiger subsidiëring van kerkrestauraties. Het voorzitterschap en het secretariaat van het samenwerkingsverband berusten voor lopig bij de Stichting Oude Groninger Ker ken, Praediniussingel 23, Groningen. De Groningse stichting heeft thans ca. 4800 donateurs en heeft 26 kerken in eigendom. Over de verwerving van zes kerken zijn onderhandelingen nog gaande. Tien kerken zijn inmiddels gerestaureerd; twee zijn nog in restauratie. De stichting Alde Fryske Tsjerken heeft ca. 4000 donateurs en 19 kerken, één klokkestoel en één boerderij in eigendom. Over de verwerving van zeven kerken zijn nog onderhandelingen gaande. De restauratie van zes kerken werd vol tooid en twee kerken zijn nog onder han den. De stichting Oude Gelderse kerken telt 1450 donateurs en heeft één kerk in eigendom, terwijl over de overdracht van twee kerken onderhandelingen worden ge voerd. De stichting Oude Hollandse kerken (Noord- en Zuid-Holland) heeft 400 dona teurs, heeft nog geen kerk in eigendom, maar is doende met de verwerving van één kerk. De Zeeuwse stichting tenslotte heeft 250 donateurs en is in het bezit van één kerk. De Agnietenhof te Zutphen, een gereno veerd complex van woonhuis-monumen ten. Op de grondslag van een 15e eeuwse vrou wenconvent, gewijd aan St Agnes en be kend als Agnietenconvent, ontstaan onder invloed van Geert Groote uit Deventer en zijn Godsdienstige beweging de Moderne Devotie, is na de Hervorming een woon huiscomplex ontstaan. Van de oude bebou wing om de hof van het convent is nog een goed deel in stand gebleven. Een planteke ning van 1751 is gevonden, waar als bewo ners worden genoemd „de heer burgemees ter Sloet, dominee Wardenier, de Latijnse Meester, enz Het complex heeft een voorname allureHet devat een twaalftal grotere en kleinere hui zen, die om de hof gelegen zijn. Elk huis heeft een kleine eigen tuin, die van het mid den-plantsoen is gescheiden dooreen rond lopend straatje voor verkeer te voet. We gens het tezamen wonen om éen hof worden gegadigden met een vriendelijk karakter ge zocht, thans voor de eerste groep van zes panden, waarvan de restauratie in de aan staande zomeren herfst gereed zal zijn. De prijzen zijn van 325.000,- tot 215.000,-. Door het complex was een gezamenlijke aanpak nodig, waartoe naar het voorbeeld van Stichting Aristoteles te Amsterdam de economische eigendom wordt uitgegeven. Hypotheekfinanciering behoort tot de mo gelijkheden, evenals fiscale faciliteiten, die een aanmerkelijke verlichting van de koop prijs kunnen opleveren, daar het achterstal lig onderhoud, begrepen in de restauratie van monumenten, aftrekbaar is voorde in komstenbelasting. De restauratie geschiedt in opdracht van de Stichting Wijnhuisfonds te Zutphen onder leiding van de architect IJsbrand Kok te Amsterdam door de Firma Woudenberg uit Ameide. Inlichtingen: Stichting Wijnhuisfonds, ijs- selkade 21Zutphen, tel05750 - 16340 40

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2023 | 1978 | | pagina 13