heemschut A™ Blijvende zorg N UNDflCHAPPtiUKE 6CKX3MHEID Jaargang 55 no. 3 maart 1978 Maandelijkse uitgave van de Bond Heemschut Opgericht 1911 Beschermvrouwe H.M. Koningin Juliana Eindredacteur: J.E. van der Wielen Alle correspondentie betreffende de redactie van het blad, richte men tot het secretariaat van de Bond Heem schut: Korenmetershuis, N.Z. kolk 28, Postbus 10525 - Postgiro 124326 Amsterdam I, tel 22 52 92 Alle correspondentie betreffende ad vertenties: B.V. 't Koggeschip, Nieuwe Achtergracht 104, Postbus 1198, Amsterdam 4, tel. 22 97 21 HEEMSCHUT verschijnt 10 keer per jaar Lidmaatschap: individuele leden f. 40,— mogelijkheid van reductie voor 65+en 25 f. 20,— donateurs/niet indiv. leden f. 55,— losse nummers (incl. porto) f. 3,70 Uit de inhoud: 39 Blijvende zorg 41 Curtevenne waakt en werkt 46 Van paleis tot museum 48 Sovjet-Rusland behoedt historische monumenten 52 Woonhuisrestauraties: theorie en praktijk 54 De watertoren van Heerenveen 58 Heemschut in actie Foto omslag: Schaep en Burgh, Ankeveen De nieuwe minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, de heer Beelaerts van Blokland heeft onze zorg over de moge lijke overgang van Monumentenzorg van CRM naar VRO bij de behandeling van de rijksbegroting van laatstgenoemd departe ment in de Tweede Kamer, niet weggeno men. We schereven over deze zorg in ons tijdschrift van januari jlzulks naar aanlei ding van de regeringsverklaring. De kwes tie van de overheveling van Monumenten zorg van CRM naar VRO is - er was nauwe lijks anders te verwachten - aangesneden door de vorige staatssecretaris, de heer Schaefer. Men weet, dat hij, vooral ook in het kader van de stadsvernieuwing, meer malen gepleit heeft voor die overheveling van het ene departement naar het andere. Heemschut heeft bij herhaling een dergelijk plan afgewezen. Onze bond is van oordeel, dat Monumentenzorg een aangelegenheid van culturele aard is, die, zo zouden we daaraan onzerzijds willen toevoegen, niet thuisbehoort bij een technocratisch depar tement. Natuurlijk willen we niet beweren, dat VRO helemaal geen oog voor cultuur heeft, maar het is wel zo, dat de Rijksge bouwendienst (ressorterend onder VRO) niet altijd blijk geeft voldoende oog te heb ben voor het cultuur-historische element in een oude stadskern. We behoeven in dit verband maar het nieuwe ministerie van fi nanciën aan het Korte Voorhout te noemen of twee ministerie-torens aan de Wijnhaven in Den Haag om te bewijzen, dat het daar voor verantwoordelijke ministerie niet het eerstaangewezene lijkt om Monumenten zorg onder zijn hoede te nemen. Met deze opmerking willen we zeker niet beweren, dat de Rijksgebouwendienst niet geschikt zou zijn voor de restauratie van rijksmonu menten. Deze dienst heeft in het verleden zonder twijfel meermalen bewezen de men sen te hebben, aan wie (moeilijke) restaura ties kunnen worden toevertrouwd. Maar dat is het punt niet. Overheveling van Monu mentenzorg van CRM naar VRO zou bete kenen, dat het beleid ten opzichte van mo numentenzorg aan een louter technocratisch departement zou worden toevertrouwd. In zijn antwoord aan de heer Schaefer zei mi nister Beelaerts van Blokland o.a.: „Bij de overdracht van de Rijksdienst voor de Mo numentenzorg van het Ministerie van CRM naar dat van Volkshuisvesting en Ruimte lijke Ordening zijn twee departementen be trokken. De studie hierover zal dan ook door beide moeten worden geëntameerd. Het zal de heer Schaefer bekend zijn, dat dit erg moeilijk is, aangezien bij CRM gedach ten leven om de monumentenzorg - zacht gezegd - in eigen huis te houden. Binnen kort zal hierover worden overlegd. Hij (dhr. Schaefer) heeft de suggestie gedaan inzake een landelijke corporatie bij de monumen tenzorg. Ik zal dit nader overwegen. Ik heb hierbij wel aarzelingen. Ik vind het echter te ver voeren, deze nu naar voren te brengen. Ik vraag mij af, of niet directer kan worden gewerkt via de bestaande corporaties. De suggestie vind ik op zichzelf interessant". De minister heeft met deze woorden onze zorg over eventuele overdracht niet alleen niet weggenomen, hij heeft die eerder ver groot. Het zal zaak zijn, dat iedereen die het wel meent met monumentenzorg, de ko mende ontwikkeling met grote aandacht gaat volgen. Overigens heeft de bewinds man in antwoord op vragen uit de Kamer erkend dat de stagnatie in de restauratie van woonhuismonumenten een probleem is. Hierover is overleg gaande tussen CRM en VRO en bezien zal worden of wellicht en kele knelpunten kunnen worden weggeno men. Wel, dat zullen we dan maar afwach ten. Maar de strijd tussen CRM en. VRO over de vraag welk departement nu het beste Monumentenzorg onder zijn beheer behoort te hebben - voor ons geen vraag - zullen we op de voet moeten volgenn en indien nodig zal Heemschut al zijn geschut in stelling brengen om een beslissing ten gunste van CRM te bewerkstelligen. v.d.W. Een rectificatie In het februari-nummer is het geboortejaar van ar chitect A. L. van Gendt (Concertgebouw Amster dam) verkeerd vermeld. Het moet zijn: 1838, vol gens de stamboom, naar een lid, wier moeder fami lie was van de architect, zo vriendelijk was ons mede te delen.

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2023 | 1978 | | pagina 12