Heemschut in actie Amsterdam Staphorst Ulrum Enschede Gouda Opnieuw wordt een zgn. keurblok in Am sterdam bedreigt en wederom heeft onze bond zich daarover tot de gemeenteraad gewend. Ging het een tijd geleden om keur blok III, in het recente geval betreft het keurblok XII. Om nog even de herinnering op te frissen: de keurblokken zijn de luister rijke, monumentale bouwblokken aan de Heren- en Keizersgracht. Heemschut is nu bij de gemeenteraad in beroep gegaan tegen de uitbreiding van de door B. en W. eerder verleende garagevergunningen voor ca. 250 m2 tussen Reguliersdwarsstraat 42 en 50, tot nu ca. 400 m2. Het binnenterrein van dit keurblok is thans ernstig ontluisterd; veel „tuinen" zijn betegeld en doen illegaal De gemeenteraad kreeg van Heemschut een brief, waarin bezwaar werd gemaakt tegen een ontwerp-bestemmingsplan „Stap horst-industrie 2". Onseerste bezwaar gaat tegen het feit, dat industrie van enige om vang in dorpskernen, waardoor monumen tale waarden in het gedrang komen, niet gelukkig is. In het onderhavige geval zou den twee boerderijen aan de Gemeenteweg (beide beschermd) in deze situatie komen te verkeren. Groenvoorziening kan dit be- dienst als parkeerplaats. Dit is, zo schreef Heemschut aan de gemeenteraad, in strijd met het bepaalde in de zgn. keurverorde- ning van 1964, waarin wordt voorgeschre ven dat deze achtererven moesten worden aangelegd en onderhouden als tuin, een voorschrift waarvan geen vrijstelling kan worden verleend. Gewezen wordt verderop de garageverordening van 1 oktober 1973, die uitgaat van een algemeen verbod tot het hebben van een garage of parkeerplaats. Bovendien, de garagevergunning is volko men in strijd met het in oktober 1975 door B. en W. genomen besluit de binnenterrei nen van de keurblokken volledig autovrij te maken. zwaar niet wegnemen. Heemschut heeft de gemeenteraad geadviseerd de uitbreiding in zuidelijke, i.p.v. in noordelijke richting te gaan zoeken. Aan B. en W. is het verzoek gericht het uit 1912 daterende Weduwenhuis voor het na geslacht te behouden. Afbraak zonder meer zou de ruimtelijke belevingswaarde van het dorpspleintje ernstig schade berokkenen, meent Heemschut. Tevens pleitte de Bond voor instandhouding van het voormalige stationsgebouw te Zoutkamp. Onze bond, die al vier jaar geleden in de bres sprong voor het behoud van de St. Jozefkerk, heeft zich opnieuw tot het ge meentebestuur gewend om te pleiten voor deze door J. Th. Cuypers in 1894 gebouwde kerk; de enige kerk van Cuypers in Overijs sel. Het gebouw wordt in het stadsbeeld onmisbaar geacht. Heemschut vraagt B. en W. het voorbeeld van hun collega's in Hen gelo te volgen, waar de bedreigde Ned. Herv. Kerk door de gemeente is aange kocht. Inmiddels is de stichting Vrienden van de Jozefkerk hard bezig geld in te zame len; er is reeds 10.000 bijeen maar er is een veelvoud van dat bedrag nodig. Twee jaar geleden wendde Heemschut zich tot B. en W. inzake het bouwplan voor het terrein aan de Blekerssingel ter hoogte van het voormalige instituut „Barbara". Ter plaatse had de ABN het plan een districts kantoor te bouwen, maar onze bond drong aan op behoud van het bestaande pand en integratie daarvan in het bouwplan. O.i. verkeert het huis namelijk kwalitatief in goede staat; de aanbouw uitgezonderd. Na dat Heemschut zijn bezwaren aan B. en W. had kenbaar gemaakt, is er overleg geweest met de ABN, maar het door de bank overge legde bouwplan acht onze bond, gezien de beperkte beschikbare ruimte te groot van schaal. Bovendien wordt met een dergelijk bouwplan geweld aangedaan aan het stads beeld met historische bebouwing. Heem schut meent dan ook zijn bezwaren te moe ten handhaven, mede in de overtuiging dat voor de randbebouwing bij dit binnenkort Een keurblok aan de Herengracht-Koningsplein-Reguliersdwarsstraat in Amsterdam: ten on rechte parkeerplaats. foto: Maarten Brinkgreve, Amsterdam. 36

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2023 | 1978 | | pagina 24