tëèctmis- n. Gemeentehuis in oude boerderij J.'.G.SWSRitEN<S CvS.BEBlW. Het is een toeval dat de Noord-Groninger gemeente Ten Boer een gemeentehuis heeft in een voormalige boerderij. Geen toeval is het, dat het gemeentebestuur heel bewust een monumentale boerderij in het hart van het dorp heeft willen sparen. Gemakkelijk was het niet voor deze boerderij met een vloeroppervlak van 1100 m2 een bestem ming te vinden. Ten Boer heeft er tenslotte het gemeentehuis in gevestigd en wat de ruimte betreft kan het gemeentepersoneel nog jaren vooruit. In 1961 kocht de gemeente de boerderij aan de Hendrik Westerstraat. Het is een boerde rij van het Fries-Groninger type uit het mid den van de vorige eeuw. De Rijksdienst voor de Monumentenzorg had dit gebouw toen al op de lijst van beschermde monu menten geplaatst. De landerijen rond de boerderij zijn eertijds eigendom geweest van het Benedictessenklooster van Ten Boer. Bij de reductie van 1594 kwam het grootste deel van de bezittingen in beheer bij provin- Aanvankelijk werd gedacht in de richting van een dorpshuis. Maar met uitkeringen in het kader van de aanvullende werkgelegen heid kon de gemeente Ten Boer een riant gemeentehuis annex conciërgewoning rea liseren. Het bestaande gemeentehuis was te klein geworden. Restauratiearchitecten werden de heren P. L. de Vrieze uit Groningen en A. M. Dek ker uit Assen, die dankbaar gebruik maak ten van de oude vorm van boerderij met aangebouwde schuur. Voor de boerderij was dat niet zo vreselijk moeilijk, al was het wel zo, dat bijna alle spanten vernieuwd moesten worden. De schuur moest opnieuw worden opgetrokken. De funderingen ervan moesten vernieuwd worden in verband met de veranderde functie van het gebouw. De schuur is nu een riante woning voor het gezin van de gemeenteconcierge. Concessies zijn er overigens wèl gedaan bij deze restauratie. In de zijgevels van het hoofdgebouw zijn de oorspronkelijke kleine ciale staten. Aan het klooster herinnert he den ten dage nog de kapel, een mooi voor beeld van de Groninger romano-gotische bouwtrant, nu de Nederlands Hervormde kerk van Ten Boer. Overigens is deze mid deleeuwse kerk dringend aan restauratie toe. Het gemeentebestuur van Ten Boer probeert het hart van dit charmante terpdorp zo gaaf mogelijk te restaureren en te bewa ren. Wel zijn inmiddels een deel van de lande rijen van de boerderij gebruikt voor nieuw bouw van het dorp. Maar het oorspronke lijke dorpshart, de boerderij met voldoende ruimte daaromheen, is gespaard. 30 In de achtergevel van de voormalige boer derij herinnert deze steen aan de eigen domsoverdracht in J882. stalramen vervangen door grote dubbele beglazing tot op de grondIn het pannendak zijn legramen aangebracht. De beluchtings kokers en de pijp van de centrale verwar ming komen te voorschijn tussen het dwars- gelegen voorhuis en de voormalige stal. Ze vallen wel op bij de maar heel flauw hel lende daklijn. Ook de conciërgewoning heeft in de voor gevel ramen tot op de grond, maar om toch de relatie aan te houden met de vroegere bestemming zijn voor en achter in de vrije zijgevel twee ronde stalramen ingemetseld. Of dat nou mooi is mag iedereen zelf bepa len. Het voorhuis van de boerderij is, qua inde ling zoveel mogelijk in tact gehouden, maar het stalgedeelte is uiteraard geheel aange past aan de nieuwe bestemming. De bin nenmuren zijn opgetrokken van porisosteen en verder is veel gebruik gemaakt van hout. Houten betimmeringen, houten trappen, houten deuren en houten kozijnen. De raad zaal spant wat dit betreft, de kroon. De vroede vaderen van Ten Boer vergaderen op de plaats, waar vroeger de hooizolder was,

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2023 | 1978 | | pagina 18