i ïj—i Hti i—H i F"Tl' ij 1 1-4 »4i Bond op de vier poorten daarin (twee op de Oude Turfmarkt en twee ter weerszijde van het gebouw met de klok wohet voorm gasthuispoortje, die weer een functie zou den kunnen gaan vervullen. Samenvattend pleit Heemschut voor een aanpak waarbij zorgvuldig wordt onder zocht of de bestaande bebouwing in gebruik kan blijven. Daar het een ervaringsfeit is, dat traditioneel geconstrueerde bebouwing zich in het algemeen goed leent voor veran derd gebruik, is Heemschut alleszins opti mistisch over de uitkomst van een dergelijk onderzoek, temeer daar de bouwkunidge staat van de onderhavige gebouwen goed is. In de nota worden vele historische feiten, betrekking hebbende op de bebouwing van het Binnengasthuisgebied in het verleden, vermeld. Zo wordt er melding gemaakt van de aanwezigheid van twee kloosters, het oude en het nieuwe nonnenklooster, gele gen aan weerszijden van de Oude Nonnen- vaart, een sloot in het verlengde van O.Z. Achterburgwal. Beide kloosters stichtten vele gebouwen, niet alleen voor eigen ge bruik. Als belangrijk kenmerk wordt ge noemd - mede als gevolg van de oorspron kelijke kloosterbestemming - dat het bin nenterrein altijd veel open ruimten heeft ge had. Er is nog altijd, ondanks de vele veran deringen in de bebouwing, ruimte voor de tuin. De randbebouwing daarentegen, vooral die aan de Oude Turfmarkt en Klo veniersburgwal. is sinds het begin van de 17e eeuw gekenmerkt door een aaneenge slotenheid. Na de Alteratie van 1578 (ver andering van stadsbestuur van Amsterdam) werd in beide kloosters onder beheer van eigen regenten, het nieuwe St. Pietersgast huis gevestigd. Behalve de mannen- en vrouwengasthuizen werden o.a. een solda- tengasthuis, een baijert-tehuis voor daklo zen en een pesthuis in het complex opgeno men. In deze periode groeide het gebied tot een meer samenhangend geheel. Tot ver in de 19e eeuw bleef dit geheel van middel eeuwse en 17e eeuwse bebouwing vrijwel ongewijzigd. Onder het hoofd Grimburgwal, herinnert de Heemschutnota er aan, dat sinds 1824 een discussie op gang kwam over de vraag iït/ -V Z - .Z. 1/1 4W J in I tiabi .X m |4—1 ««■»-** mm-:»:** r*- *-•- 1* Jhtf, r A* f'py r tritA/ bMaw* - S iB bÜ-Ib |21s8 BÖ-*0 sÉLkl sÈT 2 JbB (eLIs rt--türr* knl r~ «f- -> r- -t f- JU*.:. «A-MM. .AM 4.,, Us- 24

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2023 | 1978 | | pagina 12