Het Binnengasthuisgebied te Amsterdam Het thans aan de Universiteit van Amster dam toebehorende zgn. Binnengasthuister rein, het gebied dat begrensd wordt door de Oude Manhuispoort, O.Z. Achterburgwal, Grimburgwal, Oude Turfmarkt, Nieuwe Doelenstraat en Kloveniersburgwal, kreeg zijn onregelmatige hoofdvorm bij de stads uitbreiding van ca, 1420, Zo begint een gedocumenteerde nota van de Bond Heemschut aan de Universiteitsraad van de Universiteit van Amsterdam. De nota houdt zich bezig met het Binnengast huisgebied, waarvoor de universiteit, vol gens een het vorige jaar genomen besluit, een zgn. postzegelbestemmingsplan zal ontwerpen. In een begeleidende brief zegt de Bond het besluit voor het onderhavige gebied een speciale werkgroep in te stellen, toe te jui chen want het gaat om ,een belangrijk stuk binnenstad", dat van grote architectonische en stedebouwkunige kwaliteit is. Behalve de reeds beschermde monumenten treft men er een scala van waardevolle gebouwen aan, in hoofdzaak daterend uit de laatste decen nia van de vorige eeuw. Enige daaronder verdienen, volgens Heemschut, zeker ook de status van beschermd monument; ver schillende zijn bijzonder karakteristiek en het totaalbeeld waar alle bebouwing toe bij draagt, past uitstekend in de stad. In elk geval dient volgens Heemschut, de monumentale Oude Turfmarkt in haar ge heel intact te blijven. Het monumentale ge bouw op de hoek bij de Grimnessesluis, de vm. Kraamvrouwenkliniek uit 1871dat in de oude plannen zou moeten wijken voor nieuwbouw, kan zeker niet worden gemist in deze wand van uitzonderlijke allure. In dit verband geeft Heemschut blijk van zijn ongerustheid over een nota bouwbeleid van de bouwcommissie, waarin nog sprake is Het zgn. Binnengasthuisgebied van afbraak van het Bernardusinstituut, dat n.b. een beschermd monument is. Voorts zou alle bebouwing rond het plein waar Grimburgwal en O.Z. Achterburgwal samenkomen, in de 17e eeuw de Blijde Hoek genaamd, bescherming waard zijn. De polikliniek Onder de klok'(1875) en het Administratiegebouw (1916), beide zowel kunsthistorisch gezien als vanwege hun stedebouwkundige waarde van groot belang, missen een dergelijke bescherming nog. Ook de goede 19e eeuwse bebouwing aan de Kloveniersburgwal en de Nieuwe Doe lenstraat zou Heemschut in beginsel willen handhaven. Wat betreft het integreren van de „bebou- wingsschil" in het stadsgebeuren, wijst de 23

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2023 | 1978 | | pagina 11