Twee bijzondere publikaties Monumenten raad Veere. Een tweede druk van een heel klein boekje met fijnzinnige pentekeningen van G. de Jonge met een begeleidende tekst. Voor toeristen en watersportliefhebbers, die Veere bezoeken, een aardige handwijzer. Uitg.; Stichting Veere; 5,40 (te bestellen door dit bedrag over te maken op postgi- ronr. 51 04 00 t.n.v. Stichting Veere, Vee re. Rotterdams Jaarboekje 1977. Het is elk jaar opnieuw een vreugde de verschijning van dit jaarboek aan te kondigen. De redac teur drs. R. A. D. Renting, gemeente-ar chivaris, is er ditmaal in geslaagd wel een zeer grote verscheidenheid te brengen in de bijdragen. Rotterdam wekt bij velen de indruk weinig te bieden te hebben op het stuk van historie. Daarom is het verrassend een belangwek kend overzicht aan te treffen van oudheid kundig bodemonderzoek in de Maasstad en omgeving in 1974 en '75. Juist omdat vooral in de oude binnenstad tijdens het beruchte bombardement veel verloren ging, is het interessant van de resultaten van het bodemonderzoek kennis te nemen. Ir. J. A. C. Tillema droeg bij met een schets van Johannes Poot, de overleden hoofdarchitect en chef van het bureau bouwkunde van de gemeente, de man, die bij de herbouw van Rotterdam een zeer belangrijke rol heeft ge speeld en oa. verantwoordelijk was voor de restauratie van de toren van de St. Laurens (Meischke nam de kerk voor zijn rekening). Kenmerkend voor Tillema is in dit In Memo- riam de zin: „Tien jaar geleden kon nog nauwelijks worden voorzien hoe op den duur dit stedelijk symbool zou schuil gaan achter het beton en glas van ons „klein-Manhat- tan". Uitg. W. L. en J. Brusse, Rotterdam. Verschanste schoonheid. De ondertitel geeft nog duidelijker aan welk onderwerp dit fraai uitgegeven boek is gewijd: de histo rische verdedigingswerken in Nederland. De uitgave is een initiatief van de stichting Menno van Coehoom, een initiatief dat toe juiching verdient. Er is weliswaar in het verleden veel over vestingbouw geschre ven, maar het stichtingsbestuur was van oordeel, dat een boek in een nieuwe trant geschreven en rijk gedocumenteerd met kaart- en fotomateriaal in een leemte zou kunnen voorzien. Men vond Noortje de Roy van Zuydewijn, de schrijfster van „Met het oog op onderweg" (in het Monumentenjaar gepubliceerd) bereid zich in de geschiedenis van de oude vestingen te verdiepen. Ze heeft er haar liefde voor de geschiedenis volop in kunnen uitleven. Er komen prach tige illustraties in voor. Uitg.: P. N. van Kampen en Zoon, Amsterdam; 39,50. Deze in 1771 gebouwde en in 1932 ten be hoeve van het toenemende verkeer, verdub belde poort te Hulst, heet dan ook Dub bele Poort" Illustratie in Verschanste schoonheid" We ontvingen twee bijzondere publikaties, waarop we gaarne de aandacht willen vesti gen. De ene is nr. 11 van 1977 van het tijdschrift Stedebouw en Volkshuisvesting, orgaan van het Ned. Instituut voor Ruimte lijke Ordening en Volkshuisvesting, dat vrijwel geheel is gewijd aan industriële ar cheologie en ruimtelijke ordening. Dit nummer werd samengesteld door drs. P. Nijhof, stafmedewerker van het instituut en J. M. Bos, secretaris van de Vereniging tot Behoud van Monumenten van Bedrijf en Techniek. Drs. Nijhof zelf schreef een goed gedocumenteerde „terreinverkenning" met vermelding van veel bronnenmateriaal. E. Smit, coördinator Molenbiotoopwacht, bij onze lezers niet geheel onbekend, schreef een artikel over windmolens. Dit en alle overige bijdragen zijn ruim geïllustreerd. 1) De tweede bijzondere publikatie betreft nr. 12/1977 van het tijdschrift Groen van de Stichting Vakblad voor de boomkwekerij, dat geheel gewijd is aan het restauratieplan voor de tuin van het paleis-museum Het Loo. Er wordt o.m. melding gemaakt van de resultaten die bij recente opgravingen zijn verkregen. De bijdragen zijn zeer gede tailleerd en rijkelijk geïllustreerd. Het nummer vormt een uitstekende aanvulling op het vele, dat over Het Loo en de restaura tie daarvan is geschreven, zo in het verle den, als in deze tijd. 2) Losse nummers te bestellen bij Samson Uitgeverij, Alphen a.d. Rijn; 8,50. 2) Men kan een exemplaar van „De tuin van Het Loo" bestellen door storting van 10,- op postrekening 510619 t.n.v. de Stichting Vakblad voor de boomkwekerij te Boskoop onder vermelding van „toezen ding van decembernummer 1977". Mevr. drs. J. Bierenbroodspot-Rudolph, technisch adviseur van de bond Heemschut voor Amsterdam, is benoemd tot lid van de Monumentenraad. Een eervolle benoe ming, waarover we bijzonder verheugd zijn en die een gelukwens voor mevr. Bieren broodspot alleszins waard is. 20

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2023 | 1978 | | pagina 28