onder redactie van J. E. v.d. Wielen orde, samengeperst in nog geen 90 bldz.; een hele prestatie, vooral als men mede in aanmerking neemt, dat ook nog een vrij groot aantal illustraties het boekje siert. Eén hoofdstukje werd gewijd aan drie bekende romanschrijvers: Herman de Man, Jo van Dorp-Ypma en J. W. Oom, allen uit de beschreven streek afkomstig en die menig boek daar hebben gesitueerd. Uitg.Boe kencentrum; Triangelreeks; geïll. 15,90. Door Holland met de trekschuit. In de 18e eeuw leefde er in Den Haag een kunste naarsfamilie: La Fargue, bestaande uit vier broers en een zuster. Zij werkten vooral in hun woonplaats en van hun kunstzinnige arbeid is gelukkig vrij veel bewaard geble ven. Menige tekening of gravure van de La Fargues kan men in boeken, die de geschie denis van Den Haag beschrijven, aantref fen. Dat is niet te verwonderen, want hun werk was in het algemeen zeer gedetailleerd en dus voor de topografische kennis van de 18e eeuw tot op de dag van heden van grote betekenis. De bekendste is Paulus Consta- tijn, uit artistiek oogpunt waarschijnlijk wel de allerbeste. Maar de broers mochten er ook zijn. Maria Margaretha ging wat roman tischer te werk, haar prenten zijn erg char mant, maar door deze stijltrant topografisch misschien iets minder betrouwbaar. John Sillevis schreef over de La Fargues een korte studie, voorafgaand aan een groot aan tal reproducties van het vijftal kunstzinnige Hagenaars, die niet alleen in Den Haag werkten maar ook in omliggende plaatsen en in Amsterdam. Bij het bekijken van de prenten kan men het alleen maar in hoge mate betreuren, dat er zoveel stedeschoon in de 19e en 20e eeuw verloren is gegaan. Een prachtige uitgave van Uitgeverij Westers, Utrecht, Canaletto Alpen a.d. Rijn, in sa menwerking met de Vereniging van Haagse Museumvrienden. Zoeterwoude 700jaar. Dit is een van tekst voorzien album, dat als ondertitel kreeg: een familieportret. Het vertelt in woord en beeld van de geschiedenis van dit in de omgeving van Leiden liggende dorp. Het valt niet te ontkennen, dat het een album is, grotendeels gewijd aan Zoeterwoudse fami lies met name in voorbije jaren, maar in die context komen we toch ook heel wat archi tectonisch erfgoed en landschapsschoon tegen. Als.zodanig voornamelijk een pren- teboek voor de inwoners van Zoeterwoude, een beeldverhaal, dat ons ook confronteert met veel wat verloren is gegaan als offer aan het verkeer bijv. Het boek kon voor een niet onaanzienlijk deel tot stand komen dank zij medewerki ng van de inwoners van het dorp, die in eigen foto-albums zijn gaan snuffe len. Het album is niet in de handel; eigenlijk jammer. Met de kuierstok langs de molens. Er zijn van die onderwerpen van historie en monu mentenzorg, die telkens weer een auteur weten te boeien. Er is veel over molens geschreven, maar A. Bicker Caarten, die eerder zijn „Molenspiegel" publiceerde, heeft nu een aantal artikelen over molens, eerder van zijn hand verschenen, gebundeld na ze eerst bijgewerkt, aangevuld of her schreven te hebben. Het zijn zeer lezens waardige opstellen, die het alleszins waard waren een langer leven te krijgen dan krant en tijdschrift kunnen waarborgen. Bijzonder aardig is het hoofdstuk over volksnamen van poldermolens, zoals De Slokop, De Waterdief, De Slikpot, De Aalvisser, enz. Fraai geïllustreerd. Uitg.: Europese Bibli otheek, Zaltbommel; 45,-. Hollands tegeltableau in blauw, met de af beelding van een hoge ronde stenen stel lingmolen. Tweede helft 18e eeuw. De rand- tegels zijn van latere tijd. Gevelsteen en windvaan: ,,De Hollandsche Tuyn" met vrijheidsbloed. Illustratie in ,,Met de kuierstok langs de molens" Foto: Rijksmuseum, Amsterdam.

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2023 | 1978 | | pagina 27