- Woerden Lopik Dordrecht Nijmegen WÊÊmÊmM oordeel, dat het complex een karakteristiek element in het stadsbeeld vormt. Hiermee is de ook door de Bond Heemschut gesteunde actie tot behoud van deze uit 1838 daterende kerk met succes bekroond. Een plezierige bijkomstigheid is, dat er ook al een goede bestemming voor de kerk is. Met behoud van de buitengevels, zal het interieur wor den verbouwd tot aula van de muziek school. hoeve van monumentenzorg ad 3.600.000,-een veel te schamel bedrag is voor de conservering en restauratie van de vele in slechte staat van onderhoud en zelfs in verval verkerende monumenten. Onze bond heeft zich tot de Monumenten- raad gewend over het klooster dat deels aan de neo-gotische kruisbasiliek Bonaventura is vastgebouwdHet kerkgebouw wordt een van de beste werken van de architect Nico- laas Molenaar geacht (1889/1890) en staat op dè lijst van beschermde monumenten. Het klooster werd - enkele jaren na de kerk - ook door Molenaar gebouwd. Het vormt Het voormalige klooster in Woerden; men kan nog net een deel van de toren van de Bonaventura-kerk zien. Foto: Gemeente-Archief Woerden. met de kerk visueel, bouwtechnisch en cul tuurhistorisch één geheel. Nu heeft de nieuwe eigenaar van het klooster het voor nemen dit gebouw te slopen en door nieuw bouw te vervangen; reden waarom Heem schut er bij de Monumentenraad op heeft aangedrongen het klooster op korte termijn op de voorlopige lijst te plaatsen. Heemschut heeft bij B. en W. bezwaar aan getekend tegen het voornemen tot het verle nen van een bouwvergunning en het geven van vrijstelling van de voorschriften van het geldende bestemmingsplan voor de bouw van een bedrijfspand aan de Cabauwsekade in het gelijknamige buurtschap. Omvang en hoogte van de voorgenomen bouw doen, volgens onze bond, schade aan de cultuur historische waarde van de Cabauwsekade. Onze bond had zich tot B. en W. gewend om te pleiten voor behoud van het pand Rietdijk 122-124. Het college heeft nuo.m. geantwoord, dat het pand inderdaad in een deplorabele toestand verkeert, dat het de bedoeling was het te slopen, dat het echter inmiddels in andere particuliere handen is overgegaan, en dat de tegenwoordige eige naar nu de bedoeling heeft na te gaan of reconstructie van de voorgevel in technisch en financieel opzicht toch haalbaar is. B. en W. juichen dit uiteraard toe. Het heeft na tuurlijk ook onze instemming. Ruim een jaar geleden vroeg Heemschut aandacht van het gemeentebestuur voor de twee zgn. stadsboerderijen, resp. aan Kar- regas en Ziekerstraat. B. en W. hebben ons nu geantwoord, dat beide voormalige boer derijen inderdaad voor Nijmegen kenmer kende bouwwerken zijn. Maar Karregas 3 verkeert in een zo slechte staat, dat deze boerderij niet te behouden is. Voor de an dere, hiervoor genoemde voormalige boer derij is een nieuwbouwplan in voorberei ding in ongeveer de oude stijl. 17

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2023 | 1978 | | pagina 25