Heemschut in actie Leersum Hengelo Oosterbeek Ammerstol Noord-Brabant DeNed. Herv. Kerk aan de Deldensestraat, gekocht door de gemeente Hengelo.j Foto: Het Oversticht.1 De Middelweg Leersum Van B. en W. van Leersum kregen we een brief, waarin het college ons berichtte, dat het zich met een warme aanbeveling voor het behoud van de boerderij ,,De Middel- Boerderij weg" tot de Rijksdienst voor de Monumen tenzorg heeft gewend, zulks ter ondersteu ning van onze brief aan de Rijksdienst, waarin we hebben gewezen op de jammer lijke toestand waarin deze boerderij zich be vindt. Voor de tweede maal in korte tijd heeft onze bond zich tot het gemeentebestuur van Ren- kum gewend. Ging het afgelopen zomerom het behoud van het voormalige Koetshuis van „Hartenstein" (Oosterbeek) te beplei ten, nu heeft Heemschut bij de gemeente raad van Renkum bezwaar aangetekend tegen de voorgenomen wijziging van het ontwerp bestemmingsplan Buitengebied 1973. Onze bezwaren richten zich tegen de mogelijke vestiging van de nieuwe fabriek van Vredestein in het Beekdal van de Ren- kumse Beek. Hier ligt weliswaar al een fa briek van Van-Gelder, maar de aanwezig heid daarvan is terug te voeren op de pa piermolen in vroeger dagen. Hieraan mag volgens onze bond geen argument worden ontleend om de industrie in dit landschappe lijk, natuurwetenschappelijk en cultuurhis torisch belangrijke gebied uit te breiden. Op grond van een aantal sterk aansprekende argumenten meent Heemschut dat veeleer gedacht dient te worden aan verplaatsing van de papierfabriek naar een industrieter rein in de regio. De beschermde 17eeeuwse boerderij „Van Ouds het Raadhuis" aan de Lekdijk, die met sloop werd bedreigd, blijft behouden. De Bond Heemschut had zijn zorg uitgesproken over de sloopplannen bij de minister van CRM en deze heeft ons, tot onze voldoe ning, meegedeeld, dat hij de vergunning voor het afbreken van de oude boerderij heeft geweigerd. Nog een verblijdend bericht. De gemeente raad heeft besloten tot aankoop van het ge hele complex van de Ned. Herv. kerk aan de Deldensestraat, waartoe in de eerste plaats behoort de als „Waterstaatskerk" bekend staande Grote Kerk. B. en W. waren van' Naar aanleiding van het hoofdstuk „Mo numenten" in de ontwerp-nota Culturele zaken van Ged. Staten van de provincie Noord-Brabant, heeft Heemschut een brief geschreven, waarin onze indruk wordt weergegeven, dat het monumentenbestand niet die aandacht krijgt van de provinciale overheid, die het verdient. „Wij menen te moeten constateren, dat de door Uw college ingestelde inventarisatiecommissie Bra bantse monumenten een te weinig slagvaar dig beleid voert of kan voeren waardoor het niet is te verwachten dat op enigszins rede lijke termijn het eigenlijke werk tot behoud van het monumentenbezit door of namens het provinciaal bestuur kan worden ter hand genomen"Heemschut meent, dat het op de begroting 1977 geplaatste bedrag ten be- 16

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2023 | 1978 | | pagina 24