Fibula-prijs 1978 Natuurmonumen ten Nederland Geen station bij Amsterdams Museumplein? 5É Piet Hein kelders. Hierover is door het ge meentebestuur nog geen beslissing geno men. Om verdere achteruitgang door lek kage en vernielingen te voorkomen heeft het architektenbureau G. de Klerk een plan op gesteld tot herstel van de brandschade. Dit omvat o.m. herbouw van de daken. Hier voor is subsidiesteun van het rijk en de ge meente toegezegd. De stichting moet echter kunnen beschikken over een werkkapitaal, dat alleen uit giften bijeen te brengen is. Bijdragen op postgiro I5379 en rekening 54.02.80.127 bij de A.B.N. Vijzelstraat, Amsterdam. Het werk, dat nu onderhanden is genomen, wordt uitgevoerd door de Hol- landsche Beton Maatschappij. De Nederlandse Jeugdbond ter bestudering van de geschiedenis heeft de inzending opengesteld voor mededinging naar de Fibula-prijs 1978. Deze prijs wordt uitge loofd ter bekroning van een oorspronkelijke en onuitgegeven studie in de Nederlandse taal van een auteur beneden 35 jaar, die een onderwerp op het gebied van de Neder landse geschiedenis in ruimste zin des woords behandelt op een voor de belangstel lende leek, in het bijzonder voor jonge men sen, bevattelijke wijze. De eerste prijs bedraagt 1.500,-, de tweede 500,-. Inzending vóór 15 decem ber 1978 bij de secretaris van de jury, post bus 268, Haarlem, bij wie ook nadere inlich tingen over de voorwaarden tot deelneming kunnen worden ingewonnen. Na een voorzitterschap van 17 jaar heeft mr. H. W. Bloemers deze functie bij de Vereni ging tot behoud van Natuurmonumenten in Nederland neergelegd. Zijn opvolger is prof. dr. J. G. ten Houten te Wageningen. Tijdens het voorzitterschap van mr. Bloe mers is het ledental van Natuurmonumenten gegroeid van 31.000 tot 250.000! Een toe neming waarop de Bond Heemschut wel een beetje jaloers is. Het door Natuurmo numenten beheerde natuurterrein is in de zelfde periode in oppervlakte toegenomen van 16.800 ha tot 33.000 ha. In totaal heeft Natuurmonumenten thans ruim 150 terrei nen in beheer. Bij het aftreden van mr. Bloemers is een boek verschenen onder de titel „Natuurmo numenten in Nederland", waarin ter inlei ding de geschiedenis van de vereniging wordt beschreven. Verder bevat het boek korte artikelen over ca. dertig objecten van Natuurmonumen ten. De keuze van onderwerpen is zodanig, dat heel Nederland als 't ware wordt behan deld. Er staan prachtige foto's (deels in kleuren) in. Uitg.: Luitingh, Laren N.H.; 32,90; voor leden van de vereniging 25,90. De speciale adviescommissie voor de Schiphollijn heeft zich, volgens berichten in de dagbladen, unaniem uitgesproken tegen een eindstation bij het Museumplein. De commissie geeft hiermee gevolg aan de oproep van de zgn. Schiphollijn-groep, die al enige tijd pleit voor doortrekking van de Schiphollijn naar het Centraal Station via de reeds bestaande ringdijk. De afwijzende houding van deze commissie is gebaseerd op de vrees, dat het station de leefbaarheid van grote delen van de stad in gevaar zou brengen. De Bond Heemschut, die zich geschaard heeft bij alle groeperingen, die zich al ge ruime tijd verzetten tegen het eindstation van de Schiphollijn bij het Museumplein, is uiteraard verheugd over het standpunt van de bijzondere commissie. De ontwikkeling in deze aangelegenheid gaat trouwens toch al in de goede richting. De Monumentenraad heeft de minister van CRM nl. geadviseerd het Museumplein en omgeving tot beschermd stadsgezicht te verklaren. Zover is de toen nog fungerende minister van CRM (mr. Van Doom) nog niet gegaan, maar wel heeft hij B. en W. van Amsterdam een brief geschreven, waarin hij als zijn mening te kennen geeft, dat het aantal be schermde panden op en rond het Museum plein zal moeten worden uitgebreid. Het zóu o.i. de voorkeur verdienen het Mu seumplein en omgeving wèl tot beschermd stadsgezicht te verklaren, omdat een derge lijke maatregel mede er toe zou kunnen lei den dat het eindstation van de Schiphollijn niet ter plekke zal worden gebouwd. Planologisch en architectonisch is het Mu seumplein van zo ongeëvenaard karakter, dat de bond Heemschut van oordeel is, dat het plein niet als „rest-ruimte" mag worden gebruikt. Zo'n gebruik was de houten school, die men op de foto in het midden ziet, maar die inmiddels is afgebroken. v.d.W. Het Museumplein in Amsterdam, waarvan de bijzondere commissie van de gemeente raad vindt, dat het niet moet worden aange tast door de bouw van het eindstation van de Schiphollijn. Foto: Maarten Brinkgreve, Amsterdam. -t-f -G-f» 15

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2023 | 1978 | | pagina 23