ken der vijftigjarige periode in woord en beeld weergegeven zijn. Hoogtepunt der vergadering was een voordracht van prof. Dr. Ir. C. L. Temminck Groll te Utrecht over „vijftig jaar monumentenzorg", waarin de omstandigheden van en de opvat tingen over de monumentenzorg in dit tijd vak de revue passeerden. Na een theeschen- kerij was er een orgelconcert in de Wal- burgskerk. Tot slot een receptie in de Bur gerzaal en gelijktijdig gelegenheid tot be zichtiging in groepjes van Huize Van de Kasteele. Huize Van de Kasteele. De jongste aanwinst van grote importantie, een magnifiek huis aan het oudste plein van de stad. De kern van het gebouw zal omtrent 1568 zijn ontstaan op de plaats, waar zich tevoren „het bussenhuis van 's Graven hof' bevond, d.w.z. de wapenbewaar plaats van de grafelijke burg, waarvan de tufstenen fundering in de onmiddellijke na bijheid, op het plein genaamd 's Gravenhof, is gevonden. De domeinbeheerders van Philips II, opvol ger in het landsheerlijk gezag, gaven het in staat van verval verkerende bussenhuis aan een enkele jaren tevoren opgericht wees huis, waarvoor toen vermoedelijk ter plaatse een nieuw gebouw is opgericht. Het weeshuis is daar een eeuw gebleven. Hel gebouw was toen te klein en kwam ter be schikking voor particuliere bewoning. In 1733 liet Borchard van Heeckeren tot Wa- liën, burgemeester van Groenlo en gecom mitteerde ter Staten-Generaal verbouwin gen uitvoeren, waardoor het de tegenwoor dige gedaante kreeg. Hij verkreeg ook van het stadsbestuur toestemming huis en hof af te scheiden van de straat door een „balus trade", d.i. het fraaie smeedijzeren sierhek met zandstenen pilaren, dat men er nu vindt. Aan het gebouw is de naam Huize Van de Kasteele naar de laatste bewonersverbon den gebleven. De laatste 45 jaar was het in gebruik bij de Vereniging Pro Senectute. Tenminste even belangrijk als de verwer ving is de nieuwe bestemming tot Oplei- dings- en Studiecentrum voor de Rechter lijke Macht. De ontvangzaal met geschil derd behangdoek kreeg de bestemming van conversatiezaal. Verder zijn er beneden drie auditoria, boven een bibliotheek, een studiezaal en vertrek ken voor de staf en de administratie. Een zijvleugel dient tot log'ies voor de cursisten, die elk een eigen kamer hebben; het belen dend gelegen hotel 's Gravenhof zorgt voor de menage. Huidige activiteiten. Maar nu is het tijd iets mede te delen over datgene waarmee het Wijnhuisfonds zich thans bezig houdt. Daarbij kan voorop wor den gesteld dat de monumentenrestauratie ten gevolge van de subsidiestop is overle den, zodat enkel gewerkt wordt in het kader van dé stadsvernieuwing. Ook deze is sterk ingeschrompeld, doordat het plafond van de subsidies niet geïndexeerd wordt, zodat er reeds vijf jaar a 12% terugloop ingebakken zit. Bovendien is begin dit jaar het subsidie percentage van V.R.O. 5% teruggezet. Re sultaat is dat de kostbare werken uitsluitend binnen bereik van een financiële élite zullen komen, hetgeen niet de bedoeling was. Adamanshuis. Tussen Oude Wand, Komsteeg en Rijken- hage ligt een driehoekig terrein met gesloten bebouwing, waarvan het Oostelijk deel in de 15è en 16e eeuw een vrouwenconvent vormde, naar een van de oprichters ge naamd Adamanshuis, gewijd aan St. Agnes en daarom ook bekend als Sint Agnieten- convent. Het convent stond onder invloed van de Moderne Devotie. Door de hervorming werd het convent op geheven en kregen de gebouwen in hoofd zaak bestemming tot particuliere woonhui zen. De Westelijke en Zuidelijke vleugel hebben nog in hoofdzaak de gedaante uit de tijd van het convent behouden. Het gehele compléx behield nog tot op onze tijd in hoofdzaak een woonbestemming. Het wo nen om de fraaie, weder in te richten, kloos terhof zal stellig een bijzondere voldoening schenken. Na een jaar besteed aan verwerving en twee Fraai smeedijzeren sierhek met zandstenen pilaren: toegang tot Huize Van de Kasteele jaren aan plannen maken, goedkeuring en subsidie vragen is het zover dat een eerste ronde bestaande uit vier woonhuizen van het totaal aantal van ca. 12 aanbesteed kan worden. Ter gelegenheid van het jubileum bood het dagelijks Gemeentebestuur onder voorbe houd van wettelijk vereiste goedkeuring ten geschenke aan de inrichting van de binnen hof: bestrating, riolering, straatverlichting, restauratie van de toegangspoorten en de groenvoorziening, een ongelooflijk fraai en royaal geschenk, waarmee het Wijnhuis fonds zich dan ook bijzonder verblijd toon de. Het is voorde stichting, die uitsluitend in vrije tijd bestuurd en gedreven wordt, een grote onderneming, waarvan de bouwkun dige restauratiekosten tussen de drie en vier miljoen gaan bedragen. Overige werken. Er zijn twee werken in uitvoering aan de Bornhovestraat, die beide nog elementen van de oorsprong uit de middeleeuwen over hebben. Nog een zevental werken, waarvan de bouwkosten ca. 2,5 miljoen bedragen, liggen gereed voor aanbesteding. Boven dien is nog een flink aantal plannen in voor bereiding. Hiermede zijn enkele evenementen gegeven uit het vijftigjarig bestaan van een restaure rende instelling in een kleine provinciestad, zwaar gefrustreerd door de subsidiestop, daarom door het regeringsprogram voor de stadsvernieuwing in een activiteits-explosie geraakt, en dat welbewust door het inzicht dat zulke programma's altijd inschrompe- len. M W. de Jonge 11

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2023 | 1978 | | pagina 19