Deel van de stadsplattegrond van Zutphen door Nic. van Geelkercken; uitg. Joh. Blaeu. In het centrum het Adamansklooster volstrekt betrouwbare en voldoende gege vens omtrent de oude toestand gevonden. Men behoeft de afbeeldingen slechts te ver gelijken om te zien welk een spectaculair resultaat de restauratie had. Men kan zich afvragen hoe heden ten dage een desbetreffende restauratie-aanvrage door de Rijksdienst voor de Monumenten zorg zou worden beoordeeld. Terug-restau reren is niet meer in de mode, doch er is een escape wanneer het doel is stuitende wan staltigheid weg te nemen. Er was echter in de geveltop zoveel van het oude werk over dat wij de beoordeling van een aanvrage met vertrouwen tegemoet zouden zien. Overi gens is het gesprek over het terug-restaure ren blijkens de plannen voor het paleis het Loo nog niet afgelopen. De oud-Gelderse bouwkunst. Het restauratiewerk van de oud-Gelderse gevel van het Bolwerck bracht het contact met de litterator Mr. W. J. van Balen, zoon van de redacteur van de Zutphense Courant uit de vorige eeuw C. L. van Balen. Laatst genoemde had een studie gemaakt van een oude streek-gebonden bouwstijl, waarvoor hij stad en land had afgereisd en met vaar dige tekenstiff schetsen had gemaakt, die een merkwaardige collectie vormden. De „oud-Gelderse bouwkunst" werd nu on derwerp van een monografie van de hand van A. A. Kok in het blad Heemschut van januari 1942, waarvan wederom overdruk ken ter beschikking kwamen, om het onder scheid te tonen tussen de in de Nederlandse Een fragment van het Adamansklooster 9 gewesten overgeleverde inheemse bouw kunst en de Europese import-stijlen. Over de laatste is veel gepubliceerd, maar aan de volkskunst der gewesten is nog weinig aan dacht besteed. De oud-Gelderse bouwkunst vond haar bakermat in de IJsselsteden en de verspreiding voornamelijk Oost- en Zuid waarts tot in het Munsterland en het Kleef- se. De kenmerken zijn hoofdzakelijk de ver ticale geleding van de gevel in naar voren springende muurdammen of lisenen, boven vaak verbonden door een korfboog, waar-

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2023 | 1978 | | pagina 17