fi 1 SP Èg||#4? tegenover Nijmegen zijn op de aanvullende lijst geplaatst. Eerstgenoemd fort (in 1862 gebouwd met een onregelmatige, vierkante toren) diende ter bestrijking van de rivier en ter verdediging van de spoorbrug. Het an dere fort, ook bekend als Nieuw Knodsen- burg werd in 1863, eveneens ter verdedi ging van de spoorbrug gebouwd. Dit fort was in september 1944 het toneel van zware strijd bij de verovering van de Waalbruggen door geallieerde troepen. Waalwijk. Het aan de Zomerdijk gelegen voormalige Rijksstoomgemaal en Uitwate ringssluis aan de mond van het Afwate ringskanaal 's-Hertogenbosch-Drongelen is tot beschermd gebouw verklaard. Gemaal en sluizencomplex werden gebouwd in 1896-1898 in het kader van de aanleg van de nieuwe Maasmond (Bergsche Maas). Het gebouw is in 1944 zwaar beschadigd, maar herbouwd, waarbij de contour van het totale beeld geen ingrijpende wijziging onderging. De inventaris is geheel oorspronkelijk: stoommachine met een in een horizontaal vlak liggend drijfstangmechanisme en de De voorgevel van de synagoge aan de Wa genstraat in Den Haag; het uit 1844 date rende gebouw wordt niet meer voor gods dienstoefeningen gebruikt. Een verzoek om dit monument van de beschermingslijst af te voeren, is voorlopig afgewezen. Ruimtelijke Ordening een bijdrage zal leve ren in de aankoopkosten. Het gemeentebe stuur overweegt de voormalige synagoge te kopen, omdat deze wellicht een rol zou kunnen gaan vervullen in het herlevings- proces van de buurt, waarin het gebouw is gelegen; een proces, dat langzaam op gang komt. De (voormalige) minister heeft het bestuur van de Ned.-Isr. gemeente geadviseerd met het gemeentebestuur van 's-Gravenhage tot overeenstemming te komen over de ver koop. Middelburg. In de Zeeuwse hoofdstad kwam een groot aantal historische panden, daterend uit de 16e, 17e en 18e eeuw op de aanvullende lijst van beschermde monu menten, gelegen aan de Blindenhoek, Domburgsschuitslot, Herengracht, Molen berg, Singelstraat, Spanjaardstraat, Spui straat, Turfkaai, Vismarkt en Walcherse- weg. Voorburg. In deze Haagse randgemeente is Het gebouw Paradiso, toen het nog in ge bruik was bij de Vrije Gemeente Foto: Hist. archief, gem. Amsterdam In Voorburg is de buitenplaats Middenburg beschermd monument geworden de buitenplaats Middenburg op de aanvul lende lijst gekomen. Hierin zijn de bureaus van dé dienst van Gemeentewerken geves tigd. Het gemeentebestuur had het plan aan dit buitenhuis (in 1869 gebouwd door de Vreesé en in 1910 verbouwd) een vleugel toe te yoegen. De stichting Mooi Voorburg achtte uitvoering van dit voornemen een aantasting van de buitenplaats en verzocht CRM orri plaatsing op de monumentenlijst. Zulks is dan nu geschied. Twee forten. De forten Boven-Lent en Be- neden-Lent op de rechteroever van de Waal diep daaronder liggende centrifugaalpomp van het „toltype". Het complex is uniek als waterstaatkundig werk uit het laatste deel van de 19e eeuw. De bemalingsinstallatie is enig in haar soort in Nederland en van be lang als variant op het gebruikelijke centri- fugaalpomptype. v.d.W.

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2023 | 1978 | | pagina 15