Is Hengelo's oude centrum nog te redden? //'-* Evenals het stuk over Hilversum in het sep tembernummer 1977 van dit blad zouden we dit verhaal over Hengelo de titel kunnen geven: „Hengelo, half gesloopt". Het is nog niet zo dat het gemeentebestuur van Hengelo allerlei grote, in het niets ein digende boulevards heeft laten aanleggen, maar toch zijn er wel enige overeenkomsten in ontwikkeling, karakter en sloop van beide plaatsen. Vooral het historische ka rakter treft ons. Hilversum is evenals Hen gelo een oud boerendorp met textielindus trie, waarbij later andere industrie is geko men; Hilversum heeft 94.000 inwoners, Hengelo 73.000. Beide plaatsen hebben lang hun dorpskarakter behoudenmaar ver liezen dat steeds meer door sloop en nieuw bouw in de dorpskern. In beide plaatsen is langzamerhand niet veel meer overgebleven van het werkelijk oude. Een bezoeker, die in Hengelo komt, zal op het eerste gezicht weinig ontdekken, dat meer dan anderhalve eeuw oud is, en zich er daarom misschien weinig om bekommeren dat er in de binnen stad plaats gemaakt wordt voor moderne bouwwerken. Toch heeft ook Hengelo, ondanks de bom bardementen van oktober 1944, het één en ander over dat de moeite van het behouden waard is. Geschiedenis De naam Hengelo komt volgens sommige bronnen van „eng" en „loo", d.w.z. een bosrijke laagte bij een eng. In de 15e eeuw bestond het dorp o.a. uit de Hof te Hengelo, een havezate omringd door een gracht. Het huis raakte echter in de 18e eeuw in verval, mede door de moeilijke financiële positie waarin de toenmalige ei genaars, de baronnen Mulert, zich in die tijd bevonden. Huis en landerijen werden om streeks 1830 verkocht en al spoedig werd het huis afgebroken. Alleen de 17e eeuwse poort kan men nog bewonderen als ingang van het landgoed „Stroot" 'in Twekkelo (gemeente Enschede), waarheen hij later verplaatst is. Hengelo was als dorp lange tijd veel onbelangrijker dan omliggende plaatsen als EnschedeBorne en DeldenZo bezaten de Burgers van Hengelo in 1675 als vermogen 58.000 gulden, terwijl die van Borne, dat reeds over een vrij grote textiel industrie beschikte, 322.000 guldens beza ten. Omstreeks 1750 kwam ook in Hengelo de textielindustrie op en daarmee verloor de cfe >51 ui» Etrua Kadastrale kaart van 182 -O-16U0-47 Fl|xl 1700/1800 ITflSDo-wio na 1910 Kadastrale kaart Een vergelijking van de kadastrale kaart van 1821 met die van 1977 1. Damastweverij van Wolter ten Cate 2. ,,Het Neutje" 3Het pand van de familie Nijhoff 4. Lamhooyhuis 5. Ned. herv. Kerk. 6. Voormalige kosters- woning 7. Thomassonhuis 8. Pool huis 3

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2023 | 1978 | | pagina 11