II door het verkeer te beperken. Het bestuur van de Bond Heemschut wil zich geenszins als verkeersdeskundige opwerpen, het wil echter ook niet nalaten zijn zienswijze kenbaar te maken, in het vertrouwen, dat Uw College de wegen zal aangeven om, indien zij deze zienswijze wil volgen, deze door zijn deskundigen nader te doen uitwerken. Met I, het beter leiden van het verkeer, bedoelt ons bestuur, dat a) bewust gestreefd dient te worden naar het tegengaan van de verdere zogenaamde city-vor ming en bevorderd moet worden de betere be woonbaarheid van de binnenstad. Dat thans juist het tegendeel beoogd wordt waarmee de ver keersproblemen vergroot worden blijkt o.m. uit het wederopbouwplan Nieuwmarkt, waar men in plaats van de woongelegenheid te stimuleren, de industrie een respectievelijk blijvende of nieuwe vestiging wil bieden. b) De city-vorming kan bovendien worden tegen gegaan door van gemeentewege met constructieve plannen te komen voor het naar hedendaagse in zichten bewoonbaar maken van de oude koop- mans- en patriciërshuizen. c) Gestreefd kan worden naar een bestrijding van de gevaarlijkste toppen in het verkeer, name lijk op de spitsuren, door de spreiding van de aan- vangs- en sluitingsuren van banken, kantoren, industrie e.d. in de stadskern te bevorderen. Ook in dit opzicht kan het leiding geven door het Gemeen tebestuur een heilzame uitwerking hebben. II. De beperking van het verkeer zou tot stand kunnen komen na een zorgvuldige en wetenschap pelijk verantwoorde analyse van het tegenwoordige en te verwachten verkeer in de binnenstad. Op grond daarvan ware te overwegen: a. Het toelaten van zware en lange trucks in de binnenstad te beperken dan wel deze te ver bieden. Het waterverkeer biedt hier alle moge lijke oplossingen. b. Het luxe-autoverkeer binnen de Singelgracht te beperken. c. Het autobus-verkeer te beperken. d. De noodzakelijkheid en de loop van het tram verkeer ernstig onder de loupe te nemen. e. Het verkeer te water te bevorderen. De oplossing van het parkeervraagstuk ware te zoeken in het bevorderen van parkeerplaatsen langs de Singelgracht (Nassaukade, Stadhouderskade en Mauritskade)waar sloping van de bestaande bouwcomplexen niet alleen geen aantasting van het stadsschoon betekent, maar slechts tot ver betering kan leiden. Grondige sanering van Staats liedenbuurt, de Pijp en de Oosterparkbuurt mag bovendien een belang voor de volksgezondheid worden genoemd. Bovenstaande overwegingen zijn ons ingegeven wegens de onschatbare betekenis van Amsterdams binnenstad en hebben tot richtsnoer het karakter van deze kern zo gaaf mogelijk te houden. Zij hebben echter niet minder ten doel om op een op lossing te wijzen voor de verkeerscongestie die reeds zo'n catastrophale loop heeft genomen. Het zal op hoge prijs gesteld worden als Uw College deze voorstellen in ernstige overweging wil nemen en daar in het belang van onze hoofdstad een zo goed mogelijk gebruik van wil maken. Het antwoord van Uw College wordt door ons bestuur in gespannen verwachting tegemoet ge zien. Het Bestuur van de Bond Heemschut, Voor het Dagelijks Bestuur, Dr. J. A. Bierens de Haan, voorzitter Ton Koot, secretaris. EEN BEWOGEN JAAR Wie een blik slaat in de zes nummers van deze jaar gang zal moeten erkennen, dat wij met dit nummer een bewogen jaar afsluiten. Enige honderden keren sprong de Bond Heemschut op de bres en liet zijn stem horen tegen aanslagen op de schoonheid, overal waar zulk optreden redelijk moest worden geacht. Geen wonder, dat 23 gemeenten en rechtspersonen als lid en donateur en bovendien 269 individuele leden als buitengewoon lid toetraden. Zij beseften, door hun aansluiting, de daadkracht van de Bond -en dus van henzelf- groter te maken. Zij begrepen als enkeling maar zwak te staan en als Bond een krachtig wijd verspreid geluid te kunnen laten horen. Dat zal in de naaste toekomst meer dan ooit nodig zijn. Onder de aannemelijk klinkende leuzen dat ruim baan moet worden gemaakt voor het verkeer en dat de krotten moeten worden opgeruimd, dreigen ongekende aan slagen op de kernen van steden en dorpen de schoon heid dier gemeenten de genadeslag toe te brengen. De Bond Heemschut zal blijven pleiten voor behoud van karakteristiek cultuurbezit door sanering, goed onderhoud, herstel en restauratie benevens zodanige beteugeling van het op drift geraakte verkeer, dat hierdoor geen onherstelbare schade aan het stads schoon wordt toegebracht. Om die actie met succes te kunnen voeren, moet de spankracht van de Bond aanzienlijk vergroot. Daartoe moeten de leden niet bij honderden, maar bij duizenden toestromen. Uw steun bij dit streven is onmisbaar. Wij wensen u een ge noeglijk besluit van dit jaar en zien met belangstel ling uw aanmelding van nieuwe leden in het nieuwe jaar tegemoet. 108

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2023 | 1954 | | pagina 28