Wiering's Weekrevue schreef: „Verkeersspecialisten zijn het er over eens, dat er geen steden meer te bouwen of te verbouwen zijn, onverschillig waar ter wereld, die op de steeds wassende verkeersstroom berekend zijn. De con clusie ligt voor de hand: grote steden als Amster dam kunnen en moeten zich niet meer aanpassen aan het verkeer, doch het verkeer moet zich aan passen aan de steden. Wij moeten aannemen, dat de heer Kaasjager met zijn staf van verkeersdeskundigen dat nog allemaal veel beter weet dan wij. Uitvoering van zijn plan nen zou niet alleen betekenen schending van veel oud stedelijk schoon (een offer dat men eventueel nog zou kunnen brengen als het beslist noodzake lijk was en blijvende verbetering zou geven!) het zou niet slechts hopen geld kosten, maar en dat is de hoofdzaak het zou niet de oplossing bren gen, zelfs niet als men nog veel meer overhoop zou halen dan de hoofdcommissaris en zijn adviseurs willen." In de Echo lazen we dit: „Het is noodzakelijk, dat eerst een aantal princi piële punten onder de loupe wordt genomen. Die punten zijn: 1. Moet het karakter van de oude stad met de grachtengordels ten koste van alles bewaard blij ven? 2. Moet het steeds intensiever wordende verkeer vrije toegang blijven behouden tot de oude stad? 3. Moet er beslist industrie komen in de oude stad, of moet deze juist zoveel mogelijk worden ge weerd 4. Moet er in het centrum nieuwe woongelegen heid worden geschapen en oude woongelegenheid worden hersteld? Eerst wanneer op deze principiële vragen een dui delijk antwoord is gegeven, kan een werkelijk groots plan worden gemaakt." „In het algemeen zou men er beter aan doen de zandschop te laten rusten en de sloophamer ter hand te nemen. Er zijn tientallen monsterachtige dwarsstraten ter weerszijden van Nassaukade en Stadhouderskade, die zonder enig bezwaar zouden kunnen worden gesloopt en verbreed en die daar door de binnenstad aanmerkelijk zouden ontlasten. Laat men beginnen een kaart te maken van het vele lelijks, dat in Amsterdam zou kunnen ver dwijnen; die kaart zou verrassende perspectieven kunnen openen!" En toch lacht Amsterdam Amsterdam zou Amsterdam niet zijn, als er geen stroom van humor over de plannen van „Hoofd kaasjager" zou zijn losgebroken. „En nóg is het kaasjachtseizoen niet beëindigd" roept het Vrije Volk. In Vrij Nederland pleit een lezer voor het omhakken van alle vieze rupsen bomen en van de lantarenpalen: dan is er parkeer ruimte genoeg! Een inzender in het Handelsblad spreekt van het hernieuwde optrekken van het Kaasjager- en Broodvolk, dat „met de helmklep over de ogen Amsterdam voor materiële doeleinden komt belegeren." „Ik vind het een genot een mooie „slee" voorbij te zien schuiven, waarvan bovendien die ander de lasten draagt. Maar het Kaasjager- en Broodvolk moet het niet te mooi willen hebben Een studentendispuut verscheen (in „pand") op een sleepboot, in het Singel, waar men met span doeken („GeengepingelomhetSingel!") enspeeches door een geluidsinstallatie zijn misnoegen uitte. De Kleine Krant (het enige blad, dat zijn mening durft te zeggen over dat misselijk periodiek „Dc 104 Slacl zonder hart Geen hart voor de stad Met excuses aan Zadkine (Dc Telegraaf) o AMvreft. SP ,,Och, 't is even wennen Maar je kunt nu tenminste je au to kvvij t(dc Vol kskrant)

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2023 | 1954 | | pagina 24