voor zover zij op het ogenblik beschikbaar waren. Dat waren er vijf en twintig van alle rondvaart- ondernemingen in de stad. Alle normale rond vaarten waren ervoor afgelast. Zesduizend Am sterdammers maakten van de gelegenheid gebruik om de vijftien bedreigde grachten te gaan zien. Ook de kinderen mochten komen „want heeft niet de hoofd-commissaris geschreven, dat het volgende geslacht de te vernietigen schoonheid niet meer zal missen, omdat het deze niet heeft gekend Wij zul len die komende generatie dus ook een indruk van onze stad te water geven, die zij niet licht zal ver geten." De Waarheid maakt zich geen zorgen: Het tempo waarin Amsterdam zijn plannen realiseert is be kend; tegen de tijd dat deze plannen voor uit voering in aanmerking komen, zitten we met een helicoptère-probleem Ook de weekbladen hebben zich geweerd. In Elsemers Weekblad schrijft Geurt Brinkgreve „De strijd om oud-Amsterdam nadert een drama tisch hoogtepunt. Wordt deze unieke schepping van stadsaanleg en bouwkunst behouden of gaat zij op een enkel geïsoleerd, „monument" na, binnen afzienbare tijd te gronde? Voor behoud is een wezenlijke en krachtige ommekeer nodig, waarvan de voornaamste punten allengs gemeengoed zijn. Geleidelijk toenemende wering van bepaalde cate gorieën verkeer, zoals zware trucks en lang-par- kerende auto's is er een van. Dit vraagt een ver beterde ringbaan onmiddellijk om de oude stad met grote parkeerruimten en nieuwe vormen van publiek vervoer. Bevordering van de bewoning en niet van verdere industrialisatie is een tweede. Dit vergt enerzijds een grote activiteit tot herstel van oude huizen, passende nieuwbouw en een moderne methode van saneren (z.g. „Auskernung"), anderzijds de schepping, al is het voorlopig nog slechts op papier, van een aantrekkelijke, volledig 20ste-eeuwse city uitbreiding ter plaatse van de gordel der grauwe buurten uit de vorige eeuw de Pijp, de Staats lieden- en Dichterbuurt zodat bekneld zittende bedrijven en instellingen daarop hun bouwplannen kunnen richten. Voor vernietiging is daarentegen géén ommekeer en géén krachtsinspanning nodig. Men behoeft de zaken slechts op hun sinds driekwart eeuw gebrui kelijke beloop te laten en dan achteraf te zeggen dat het zo jammer is." Over de doorbraakplannen van de Gemeente die op het schema van verkeerswegen rondom het Stadhuis voorkomen: „Men krijgt een keurig kaartje, zoals men van 100 Als dc Raamgiacht gedempt wordt, zal de Groenburgwal moeten volgen en dit (nodig te herstellen) stadsbeeld verdwijnen

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2023 | 1954 | | pagina 20