AMSTERDAM'S ZWAARD VAN DAMOCLES Teneinde een overzicht te verkrijgen van de plannen die door Stads ontwikkeling en de Verkeerspolitie zijn gemaakt, zijn deze op de hiernaast afgebeelde kaart ingetekend. Met zwart zijn aangegeven de bebouwingsblokken welke volgens de plannen van Stadsontwikkeling zullen moeten verdwijnen, om, in hoofdzaak, plaats te maken voor verkeerswegen en pleinen. Het tunnelplan is aangegeven met een stippellijn. Als uitgangspunt voor deze tekening is genomen het schema voor de verkeerswegen in de binnenstad uit 1931; dat dit nog steeds als uit gangspunt dient, bewees onlangs de aanleg van de rotonde in het Wete ringplantsoen, welke zonder nadere toestemming van de Raad geschied de, omdat deze in 1931 al was goedgekeurd als onderdeel van het wegen schema. Onderdelen van dit schema zijn uitgewerkt in de plannen Joden- breestraat, Nieuwmarkt, Weesperstraat en Kattenburg. Buiten dit wegenschema staat de sanering van het Bickerseiland. De doorbraken in de Jordaan zijn slechts een eerste stap; bij de saneringsplannen zal Stadsontwikkeling zeker de sloping van meer bebouwing voorstellen. Voorts is het terrein van de Nederlandse Bank en het Binnengasthuis met zwart aangegeven; men zie de in dit nummer geplaatste foto voor een overzicht van de plannen met dit terrein. De doorbraak Damstraat, Oude Doelenstraat, Oude Hoogstraat is enige jaren geleden in het Vrije Volk gepubliceerd; het plan is door het gemeentebestuur nimmer tegengesproken, ofschoon het op de offi ciële schema's niet (nog niet?) voorkomt. Gearceerd zijn de doorbraken, welke vallen in het plan-Kaasjager: deze zijn gelegen tussen de ^Herengracht en de Prinsengracht. Grijs (gestippeld) zijn weergegeven de grachten welke volgens het plan- Kaasjager gedempt zullen moeten worden. Daar door deze demping een aantal grachten ontstaan welke geheel geen verbinding meer hebben met open water, dan wel aan één zijde zullen doodlopen, zal vermoedelijk aanzienlijk meer moeten worden gedempt. Deze waar schijnlijkheid grenst aan zekerheid omdat thans iedere nacht al het water van de grachten door een vernuftig doorspoelsysteem wordt ver verst, teneinde vervuiling te voorkomen. Bij doodlopende of afgesloten grachten is dit onmogelijk. Al deze grachten zijn eveneens met een grijze kleur aangegeven, zodat in één oogopslag is te zien, op hoeveel grachten dit plan Amsterdam zal komen te staan. De reden, dat beide plannen gezamenlijk worden afgebeeld is hierin gelegen, dat het zeer waarschijnlijk is, dat voortzetting van de city vorming, zoals Stadsontwikkeling zich deze voorstelt, de plannen van de heer Kaasjager in de toekomst onvermijdelijk maakt. 99

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2023 | 1954 | | pagina 19