van Ï\W. is verbreding van de Weesperstraat onver- thans reeds 7 dodelijke en 1100 overige verkeers- mijdelijk. Is echter ook de verbreding van de ongevallen per maand plaats hebben? Utrechtsestraat noodzakelijk? Wij menen dat dit Was Amsterdam een dode stad, toen er niet tien- allerminst het geval is. Temeer daar het verkeer duizenden auto's langs de grachten en door de dat de toekomstige opera zal aantrekken toch straten denderden en de lieve dag lang langs de buiten de spitsuren valt. Men zou goed doen het grachten en op de pleinen geparkeerd stonden voornemen tot verbreding van de Utrechtsestraat Men moet de zaak niet verkeerd stellen en doen kalm te laten rusten tot na de verbreding van alsof de welvaart afhankelijk is van het onbeperkte de Weesperstraat en dan de ontwikkeling aan te parkeren van luxe-auto's en het rameien van de zien. Dit gehele probleem van verbreding der stad door de monsters in lengte en zwaarte die de radiaalwegen dient overigens niet incidenteel ge- huidige vrachtauto's en trucks met opleggers zijn zien te worden maar iri groot verband. geworden. Slopen en dempen zijn verouderde 'methoden Moet de binnenstad voor verkeer opengelegd? waarvan de mistroostige gevolgen allerwege in In zijn verschillende partiële plannen legt de dienst Amsterdam en daarbuiten te zien zijn. der Publieke Werken het er op toe, de verkeers- Er zijn fijner, eleganter en moderner middelen om wegen te verbreden en de legkaart geleidelijk te het probleem aan te vatten. Dat beginne met een doen aansluiten tot een stelsel van grote verkeers- wetenschappelijk verantwoorde analyse van het wegen dwars door de binnenstad. verkeer. Maar één op brede basis met afweging van Dit past in het grote plan van 1934. vele belangen en niet enkel die van de gemak- Maar dat plan is meer dan 20 jaar oud. En in die zuchtigen onder de automobilisten of van diegenen 20 jaren is zeer veel gebeurd, wat terecht aan- onder de transporteurs die met één grote vracht leiding is geweest om allerlei voorgenomen plannen auto meer willen verdienen dan met twee te wijzigen, waaronder die van de tunnel, het stad- kleinere, als dat ten koste van grote algemene bc- huis en de verschillende wederopbouwplannen. langen gaat. Daarom is het verkeersplan-Kaas- Waarom dan niet het gehele probleem van de jager niet aanvaardbaar. Het stelt zich op het enorme toeneming en de ver zwaring van het verkeer in de binnenstad onder de loupe genomen, temeer waar dit zo nauw samenhangt met het steeds nijpender worden de parkeerprobleem. Of is men plotseling conser vatief op dit punt Er is alle reden om het ver keersplan voor de binnen stad onder het geheel nieuwe licht van de hedendaagse kennis te stellen en de koers radicaal te wijzigen. Daarom dringen wij aan op'een sy steem om tot beperking van het verkeer zowel als van het parkeren in de binnenstad tc komen. Daartoe richtten wij onze adressen tot het College van B W. en Gemeente raad, welke adressen wij in dit nummer in extenso op nemen. Amsterdam een dode stad? Blijft Amsterdam een levende stad als men toestaat dat er 91 Bij de talloze afbraak- cn vernieuwingsplannen die het karakter van de Amsterdamse binnen stad bedreigen, behoren ook de plannen voor nieuwbouw en uitbreiding van de Nederlandse Bank. Wij geven hier een globaal overzicht van de plannen. De bank is omlijnd en aangeduid met de letters B: de begeerde terreinen zijn omgeven met een strccplijn; de Universiteit is even eens omlijnd en aangegeven met de letterU; wat er voor haar uitbreiding overschiet is omgeven met een stippellijn; tussen beide gebieden is ruimte gelaten voor een nieuwe straat. X zijn percelen van oudheidkundige waarde.

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2023 | 1954 | | pagina 11