m terrein begrensd door het Waterlooplein, de Amstel en Zwanenburgwal. Daaraan voorafgaand werd ingetrokken het raadsbesluit van 19 December 1935 om het voormalige Paleis voor Volksvlijt-terrein te bestemmen voor een stadhuis. Deze plaats werd aangewezen voor een operagebouw. Gegeven de omstandigheid, dat het waardigste stadhuis van Nederland, thans Koninklijk Paleis op de Dam, niet meer beschikbaar is en gezien de wenselijk heid een stadhuis in het hart van de stad te vestigen aan het water dat zijn naam en zijn bestemming aan de stad gaf, en bovendien gegeven de om standigheid dat op dit terrein vrijwel geen stads- schoon meer te redden is, dat het redden waard zou zijn, is deze plaats zeker als de beste keuze te beschouwen die men doen kon. Wel rijst hierbij onmiddellijk de vraag op, welke architect of groep van architecten heden in staat zal zijn hier een modern bruikbaar en represen tatief gebouw te stichten, dat zich voegt naar de historisch gegroeide naaste omgeving. Die taak lijkt ons ontzaggelijk groot en moeilijk, hoewel wij ons gaarne bij de verwachting aansluiten dat het mogelijk moet zijn hier iets schoons tot stand te bren gen. De opzet om het nieuwe stadhuis plaats te doen bieden aan niet meer dan 700 ambtenaren komt ons eveneens gelukkig voor. Reeds in een interview met Het Vrije Volk van 12 December 1952 pleitten wij voor een splitsing van het representatieve deel en de administratiefa- briek" van het stadhuis. Wat het eerste aangaat doelden wij op de huisves ting van B. cn W., de Raad, de strikt nodige secre tarie en de ontvangsten. Dat dit beoogd \yordt, stemt tot voldoening. Tot zover kunnen wij het met de plannen, zoals die door dc dienst der Pu blieke werken zijn voorbe reid, geheel principieel eens zijn. Is het wegenstelsel wel aanvaardbaar Aan deze plannen zit echter meer vast n.1. een wegen- stelscl, dat de te verwachten toeneming van het verkeer wil opvangen. Met name wordtverwezen naar de aan sluiting op het tunnelplan, dus op Valkenburgerstraat en Foelicstraat naar 't Noor den, verder met aansluiting door de tc verbreden Weesperstraat en eveneens te verbreden Utrechtscstraat naar het Zuiden, met aansluiting door dc Plantage op het Oosten, met aansluiting over de Binnen-Amstel en de tc ver breden Nieuwe Hoogstraat op het Gentrum en Westen. En bovendien met het veel omstreden wcderopbouwplan Nieuwmarkt op het Centraal Station. Nauwkeuiige beschouwing van dit plan laat scherp zien, hoe grof hier het stedebouwkundigc mes in het hart van de binnenstad is gezet. Hier wijs ik onverbiddelijk terug naar de eerste uitspraak van Jan Veth. Wat zou hier een eer te behalen zijn voor een stedebouwkundige met liefde voor de oude stad, met begrip voor de historische structuur en met de visie om hier een fijnzinnig gebruik van te maken! Het komt ons voor, dat de Gemeenteraad hier op z'n hoede dient te zijn en nauwlettend dient toe te zien dat niet opnieuw onvergeeflijke fouten worden gemaakt, zoals hier een halve eeuw geleden door Jan Veth gesignaleerd werden ten aanzien van wijken zoals ,,de Pijp". Reeds eerder wezen wij op het gevaar van dit wederopbouwplan-Nieuwmarkt, dat volslagen sloping van dc St. Anthoniesbrcestraat, Dijkstraat, Keizersstraat, Koningsstraat en dwars straten benevens de aangrenzende Nieuwmarkt- wand beoogt en de vestiging van industriële en niet-industriele bedrijven. Een ruw staaltje van bevordering van de city vorming, daar waar alle aanleiding is, om na sanering, tot krachtige bevordering van bewoon baarheid van deze buurt te besluiten. Merkwaardig is, dat in het nieuwe stadhuisplan wel een wijziging van het wcderopbouwplan- Jodenbrecstraat wordt aangekondigd, maar met van het ongelukkige en fatale wederopbouwplan- Nieuwmarkt. Bij dc verdere ontwikkeling van het tunnclplan 90 De huizen rillen ervan: dempen, en dan nog meer auto's

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2023 | 1954 | | pagina 10