Pelmolen Prinsenhof Onze Zaansc correspondent bericht, dat de huidige eigenaars de pelmolen Het Prinsenhof te Westzaan, die in 1953 werd gerestaureerd en in goede staat verkeert, willen verkopen. Zij besloten thans de molen stil te leggen. Het onderhoudswerk verrichten de eigenaars nog geregeld, maar het is wenselijk dat de molen weer gaat draaien. Mole naars zegt het voort, de molen is te koop! Ontgronding in Friesland Gedeputeerden van Friesland berichten ons, dat zij ten aanzien van het vraagstuk van de ontgron dingen nog geen definitief standpunt hebben kun nen bepalen, mede in ver band met de in voorberei- ding zijnde wet inzake de ontgrondingen. Wij achtten 't standpunt be- treurenswaardig, omdat ons 1 bekend is dat dagelijks op i vele plaatsen honderden wa- 1 genvrachten zand worden afgegraven met alle nadelige gevolgen van dien en waar lijk niet alleen voor het na tuurschoon. Wel is een Rijksregeling in voorbereiding, maar hoe lang kan die nog uitblijven. In de provincie Utrecht bestaat wel een provinciale ontgron dingsverordening, die al zes jaren in werking is en tot uitstekende resultaten heeft geleid. De beiaard van Alkmaar Sinds 1748 wordt het carillon van de Grote Kerk te Alkmaar niet meer met de hand bespeeld. Dat kan niet, want het heeft geen hand- en voetklavier meer. De 31 door Melchior de Haze in 1668 gego ten klokken worden alleen elk kwartier automa tisch bespeeld. Uit de burgerij is nu een comité gevormd om gelden voor een handklavier bij een te brengen. Dit carillon-comité zal van Alkmaar's vrienden graag bijdragen tegemoet zien op post rekening 36152 van de Hoornse Crediet- en Effec- tenbank te Alkmaar. OPENINGSWOORD VAN DE VOORZITTER OP DE 43ste HEEMSCHUTDAG TE CULEMBORG Dames en heren, zeer gewaardeerde aanwezigen! De eerste Vrijdag in September is weer aangebro ken, en een met de jaren sterker wordende traditie brengt de Heemschutters uit alle delen van het land weer voor één dag in een onzer steden bijeen, om zich op de hoogte te stellen van de groei van ons Hcemschutwerk, en gezamelijk Heemschutproble men onder het oog te zien. Waren het de laatste jaren meer uitmiddenpuntig gelegen plaatsen die wij voor die bijeenkomst uitzochten,, als een Gocs voor twee jaar en een Sittard een jaar geleden, dit maal is de keuze gevallen op een meer centraal ge legen plaats, de oude Vrijstad Culemborg, een stad die waarschijnlijk slechts weinigen uwer reeds uit eigen ervaring kennen. Ten onrechte, naar u waarschijnlijk op uw wandeling naar dit punt van samenkomst reeds gemerkt zult hebben, en van middag op onze rondtocht door de stad naar ik hoop nog merken zult. Dat het Gemeentebe- 75 Ontgronding te Oenkerk TotoJiD A Aikenboiit

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2023 | 1954 | | pagina 5