aan deelnamen. Voor hen is Culemborg niet lan ger slechts een halte langs de grote spoorlijn. Beeckesteyn te Velzen De actie tot behoud van Beeckesteyn, die cul mineerde in de instelling van een commissie, waar in de Bond Heemschut vertegenwoordigd was door zijn bestuurslid architect C. W. Royaards, heeft tot het verheugende resultaat geleid, dat op grond van het rapport van deze commissie de Raad van Velzen zonder hoofdelijke stemming een bedrag van f 25.000.verleende voor het treffen van provisorische voorzieningen, opdat het onderzoek omtrent het geven van een bestemming kan worden voortgezet en het huis nog vóór de winter voor verder verval kan worden behoed. Oud Harlmgen in het Licht Harlingen kan bogen op vele belangwekkende oude gevels, die hun stempel drukken op het ka rakter van de stad. Het was een voortreffelijke ge dachte de huizen, die op de Monumentenlijst van Rijk of Gemeente staan, in de laatste week van Augustus in het licht van schijnwerpers te plaat sen. Het eerste resultaat was, dat vrijwel alle eigenaars hun huizen lieten opverven, het tweede, dat allerwege aandacht voor deze gevels werd ge vraagd. Ons medelid ir. J. J. M. Vegter schreef, op verzoek van het comité „Oud Harlingen in het licht", een inleidende bruchure. De Leeuwarder Courant wijdde er o.m. een foto pagina aan. Ontelbaar velen zijn op die wijze met nieuwe ogen het oude stadsschoon gaan zien. Wat een uitste kend initiatief. Terecht schreef ons Leeuwarder lid, de heer H. H. Buisman, dat hij hoopt, dat dit systeem elders nog eens zal worden nagevolgd. Geen hoogbouw in het Maaldenveld Onze bezwaren tegen de bouw van 6 woonlagen hoge flatgebouwen in het Naaldenveld te Bloemen- daal, hebben begrip gevonden bij Gedeputeerden van Noordholland. Aan het besluit van dc gemeen teraad van Bloemendaal tot vaststelling van het partiele uitbreidingsplan in onderdelen „Zuidlaan" te Aerdenhout werd goedkeuring onthouden. Dc Bond-Heemschut had met verschillende particu liere en zusterverenigingen geadresseerd. In haar overwegingen vermelden Gedeputeerden o.m. dat deze „verenigingen (zijn), werkende voor het algemeen belang en hun bezwaren zich slechts gronden op redenen aan het algemeen belang ont leend, t.w. de bescherming van het natuurschoon; dat zij derhalve niet zijn belanghebbenden als be doeld in artikel 37, derde lid, der Woningwet, doch dat dit hun College niet behoeft te beletten van hun bezwaren kennis te nemen en die te over wegen." Mogen wij deze „overweging" in overweging ge ven aan die Gedeputeerden, die onze adressen ambtelijk afdoen onder vermelding, dat vereni gingen als de onze „niet ontvankelijk" zijn ver klaard Weer een windmolen Molenaar F. Munster van de windmolen „De Hoop" te Swartbroek (Gem. Weert te L.) wil deze koren molen herstellen en weer in bedrijf nemen. Over heidssubsidie is toegezegd. Niettemin zijn de overblijvende kosten voor de molenaar nog zó hoog dat zij hem zwaar vallen. Bijdragen tot dit herstel zullen graag tegemoet gezien worden op onze girorekening en namens U te bestemder plaatse worden verantwoord. 74 Molen „De Hoop" te Swartbroek, provisorisch hersteld

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2023 | 1954 | | pagina 4