TON KOOT OP HEEMWACHT Heemschutdag in Culemborg Dc jaarlijkse Heemschutdag op de eerste Vrijdag in September gaf niet alleen aan vele leden uit alle delen des lands de gelegenheid elkaar in ongedwon gen contact te ontmoeten, maar ook om kennis te maken met dc problemen van een stad, die men te weinig van nabij kende, Culemborg. In een sfeer van hartelijke eensgezindheid zijn oude kennisma kingen verstevigd, nieuwe contacten gelegd en veel kwesties besproken. Dat is het aantrekkelijke van onze jaarlijkse bijeenkomsten, die zich immers nooit beperken tot de statutair verplichte zaken, maar die door de officiële ontvangst, dc gezame- lijkc koffiemaaltijd en de wandelingen nog tal van andere kansen bieden. Eén daarvan is de geconcentreerde belang stelling van de plaatselijke overheid en pers, een ander is onze belangstel ling voor de gemeente. Als wij op dit laatste terug zien dan is wel de conclu sie, dat in Culemborg van het stand punt van stcdcschoon nog heel wat zou kunnen gebeuren om de aantrekkelijk heid van deze vriendelijke stad, die dank zij o.m. Jan van Riebcek zozeer de aan dacht heeft, nog veel meer te vergroten. Wij denken daarbij niet enkel aan het 'eerherstel van individuele huizen, zoals dat van Jan van Riebeek, of de trap gevel aan de Zuidzijde van de Binnen poort, maar ook en vooral aan het aan pakken van de beide lange gevelwanden van dc Markt, en het saneren van de grachten, die nu, versmald en als open ri olen, zulke beschamende klachten tegen het stcdcschoon zijn en aan het saneren van het wel romantische, maar overi gens toch weinig prijzenswaardig oude mannen- en vrouwenhuis, dat gravin Elisabeth in de 16de eeuw stichtte. Uit gesprekken met het Gemeentebe stuur bleek, dat men dit zeer wel inziet, maar ja, u weet het, hè? Kijk, daarvoor zijn de Heemschutdagen ook! Zij bieden gelegenheid om de aandacht te vestigen op zaken, die men in de betreffende gemeente niet meer zo critisch ziet en eenvoudig accepteert zoals ze zijn. Veelal wordt de schoonheid van het eigen niet meer waargenomen en nog minder gewaardeerd. Vreem de ogen en een welwillend critische gesteldheid kunnen daar wel .eens iets te weeg brengen en misschien kan zelfs wel eens iets bereikt worden ook. Voor de maatregelen, getroffen voor onze ont vangst in Culemborg, de zorg en hartelijkheid van gemeentebestuur en gemeentcnarcn niets dan lof. Zij hebben de heemschutdag in deze Vrijstad tot een bijzonder aangename helpen maken in dc herinnering van de meer dan 180 leden, die daar- 73 Harhngen, het Noordijs in het licht Toto Eceuwnulci Contant

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2023 | 1954 | | pagina 3