voor zijn voorstel, en toegezegd, dat het Dagelijkse Bestuur het nader zal overwegen. Een lid heeft voorts gepleit voor een actie tegen on juist gebruik van oude huizen. Men geeft, om een voorbeeld te noemen, aan een oud woonhuis soms de bestemming van industriepand, waardoor niet alleen het interieur wordt beschadigd, maar ook de constructie vaak onherstelbaar wordt verminkt, door te zware belasting of anderszins. De heer Koot ant woordde, dat in incidentele gevallen moeilijk op getreden kan worden, maar, als het streven van de bond, city-vorming tegen te gaan, dan wel buiten de oude kernen te houden, slaagt, het weer mogelijk zou worden, dat wonen in de stadskernen de over hand verkrijgt. Spreker wees er op, dat tallozen zich een oud huis in een binnenstad als woning wensen, en meende, dat men daarmede meer re kening moest houden. Toen zorgde de vergadering voor een tweede ver rassing: een krachtig en spontaan applaus, waar mede de juistheid van deze opvatting werd onder streept. Dat dit doordringe tot de Gemeentebe sturen, die in de waan leven, dat iedereen over tuigd is, dat een binnenstad voor wonen ongeschikt is! De heer Gelder betoonde zich onder de indruk van het financiële verslag; hij stelde voor, dat de leden hun contributie vrijwillig zouden verdubbelen, en gaf zelf het goede voorbeeld. Bij de koffietafel, in het refter van het klooster ge houden, gaf de heer Sillevis, aan de hand van een kaart een overzicht van de geschiedenis van Culem- borg, en van de route die 's middags gevolgd zou worden. Deze leidde langs het Weeshuis, de stadsmuur, gevels en een hofje (dit laatste overigens een dui- delijke illustratie, hoe nodig sanering is, en tevens, hoeveel schoonheid verloren zou kunnen gaan, in dien die sanering niet oordeelkundig geschiedt) om in de kerk te eindigen. Daar hield de heer Bei tjes een geestige inleiding over de bouwgeschiedenis en, aan de hand van de grafmonumenten, over de vele merkwaardige inwoners, die in deze vrijstad een onderkomen hebben gezocht: zakenlieden, die het aantal schuldeisers ging verdrieten, en zelfs vrouwen, die aan het echtelijke leven meenden te moeten ontvluchten. Een zeer bont gezelschap. De organist, de heer Baarda, liet horen wat het achttiende-eeuwse orgeltje vermocht, waarmede een welluidend einde kwam aan een geslaagde en welbestede dag. Voor de Volksuniversiteit Amsterdam houdt de heer J. G. N. RENA.UD een 6-tal lezingen over Terugkeer tot het verborgen verleden", te beginnen op 17 November, 8.15 uur Inlichtingen: Secretariaat V.U., Keizersgracht 708 88 Gedicht uit het Raadhuis op een pas gerestaureerde gevel Poto W 31 Zil\ci Ritpp

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2023 | 1954 | | pagina 18