tevens mededelen, dat een sanerings-commissie is ingesteld, welke de uitdrukkelijke opdracht heeft gekregen, de nodige verbeteringen langs de weg van' restauratie te verkrijgen. Tenslotte was daar ook het geheel herstelde en uitgebreide Hemony- klokkenspel, dat Mr. R. de Waard tijdens de wan deling door de stad op voortreffelijke wijze heeft bespeeld. De vergaderzaal was, dank zij een zeer gewaardeerde attentie van het gemeentebestuur met bloemen versierd, en bood uitzicht op de tuin van het klooster. In deze aantrekkelijke sfeer vond de vergadering plaats. De openingsrede van de voorzitter vindt u hiervoor afgedrukt; zo ook het Jaarverslag van de Secre taris. De Jaarverslagen van de Penningmeester en de Commissies (afgedrukt in een vorige aflevering van ons orgaan) werden goedgekeurd; de Pen ningmeester verkreeg décharge. De aftredende bestuursleden, de heren Bentinck, Bloemers, Bouma, Ozinga, Van Rijckevorsel, Van Vlijmen, H. B. E. Warnaars en Westerman Hol- stijn, werden herkozen. Vervolgens deelde de Voorzitter mede, dat de heer Cleyndert, sinds 1933 lid van het Algemene, en sinds 1939 lid van het Dagelijkse Bestuur, zich uit dit laatste moet terugtrekken. Spreker betreurt dit aftreden ten zeerste: de grote activiteit van de heer Cleyndert zal in het Dagelijkse Bestuur met moeite gemist kunnen worden. De Voorzitter was dan ook verheugd te kunnen berichten, dat de heer Cleyndert als lid van het Algemene Bestuur zal willen aanblijven. Voorts is de heer Van der Wal afgetreden als Voorzitter van de Commissie De Weg in het Land schap, en daarin opgevolgd door Prof. Ir. T. H. van Wisselingh. De heer Van der Wal heeft daar bij zijn zetel in het Algemene Bestuur mede ter beschikking gesteld. Daar het maximum nog niet bereikt was, zijn in het algemene Bestuur twee plaatsen open. De Voorzitter stelde voor, in deze vacatures tc benoemen de heren Van Wisselingh en C. W. Schaling. De laatste is architect te Amsterdam; het Algemene Bestuur heeft zich er reeds mede accoord verklaard, dat de heer Scha ling in het Dagelijkse Bestuur zal worden opge nomen in de vacature-Cleyndert. Deze voorstellen werden alle bij acclamatie aan vaard. Het is niet doenlijk, alles wat verder ter tafel kwam, in dit bestek te bespreken; wij vermelden slechts enkele punten. De heer Molendijk, burgemeester van Amersfoort, wees er op, dat in de volgende jaren het belangrijke Heemschut-probleem van de sanering zal worden begeleid door een tweede vraagstuk: het bouwen van nieuwe panden die aansluiten bij sfeer en karakter van de oude stads en dorpskernen. In Brugge en Gent lost men dit probleem (nu nog!) op door Neo-Gothisch te bou wen, een schijnoplossing, waarvoor men hier te lande terecht niet voelt. Beter leek spreker, wat men in Munster i/W. gedaan heeft; daar heeft men de Prinzipalmarkt na de oorlogsverwoestingcn zo danig herbouwd, dat de moderne percelen door hun detaillering duidelijk te kennen geven, uit de twintigste eeuw te zijn, maar toch in hun hoofd vormen en hun indeling de sfeer van het oude plein ondersteunen. Wie de Prinzipalmarkt betreedt, heeft onmiddellijk de indruk van een mooi oud plein, waar de harmonie tussen oud en nieuw tot een fraai stadsbeeld heeft geleid. De heer Molendijk vroeg zich af, of het niet mo gelijk zou zijn, een commissie van vijf tot zeven architectenleden van Heemschut samen te stellen, die dit probleem zouden kunnen bestuderen. De heer Van der Veen wees op de urgentie van deze zaak: in Groningen steunt de schoonheids commissie de bouw van vierkante blokken in gele baksteen en met „plat dak", waardoor al tal van stadsgezichten zijn bedorven. De Voorzitter heeft de heer Molendijk bedankt 87 Waar sanering met behoud van de schoonheid van node is (St Ehzabeth's Gasthuis te Culemborg) JotoW M Zilver Uupe

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2023 | 1954 | | pagina 17