pen in zijn Memorie van Toelichting heeft ge schreven: „De Bond Heemschut heeft zich tot de onder getekende gewend met het verzoek het ten laste van hoofdstuk VI der Rijksbegroting komende subsidie te verhogen tot f 5.000.Dit verzoek vindt zijn grond in de omstandigheid, dat de Bond als gevolg van de gestegen kosten en prij zen, niet meer bij machte is een sluitende ex ploitatie te voeren, zonder over te gaan tot drastische beperkingen van haar werkzaam heden. De ondergetekende is van oordeel, dat het ernstig te betreuren zou zijn, indien de Bond Heemschut, die vooral door middel van zijn Orgaan de spreektrompet is van de min naars van het schone, dat ons land in zijn oude bouwwerk en in zijn natuur nog bezit, zich ge dwongen zou zien zijn nuttig werk op dit ge bied te beperken. Een verhoging van het sub sidie tot f 5.000.acht hij alleszins gemoti veerd." Teneinde U een beeld te geven van de zware lasten die op onze Bond drukken, wil ik U eens een bere kening geven van het bedrag dat het aan de Bond kost om aan de leden het tijdschrift te verstrekken, dus het bedrag dat de Bond zelf moet betalen voor ieder nummer van het tijdschrift, plus de kosten van de porti en de couverten. In 1953 hebben wij f 4.92£ betaald voor de 6 nummers van het tijd- schrijft, de porti daarvan bedroegen 32£ cent en de omslagen 21 cent, uitkomende op een totaal van f 5.46. De meeste van onze buitengewone le den betalen f 7.50 contributie; als daar bijna f 5.50 afgaan voor het tijdschrift alleen, dan zal het U duidelijk zijn dat voor alle andere uitgaven per buitengewoon lid dan maar een bedrag van f 2. beschikbaar is. U zult wel begrijpen dat het niet eenvoudig is om met zulke beperkte middelen, al datgene te doen wat wij behoren te doen. Gelukkig heeft, ook dit jaar, de onverflauwde ener gie van de Secretaris het ledental weer aanzienlijk doen stijgen. Deze nog steeds groeiende belangstel ling voor het werk van onze Bond versterkt bij mij de verwachting dat de financien van de Bond ge leidelijk zullen verbeteren, maar ik wil ook dit jaar niet nalaten een beroep op U allen te doen om zo veel mogelijk leden aan te werven. Dit jaar heeft een Commissie, bestaande uit de heren Mr. F. Kranenburg en Mr. J. Westerman Holstijn, de boeken nagezien en zij hebben de vol gende verklaring ondertekend: „Ondergetekenden: Mr. F. Kranenburg en Mr. J. Westerman Holstijn, leden van de verificatie-commissie 1954 van de Bond Heemschut, verklaren bij deze de balans per 31 December 1953 en de rekening vaffont- vangsten en uitgaven in het jaar 1953, opge steld door de penningmeester, accoord bevon den te hebben en de cijfers met de aan hen voorgelegde boeken en bescheiden te hebben vergeleken. Zij verklaren voorts zich met een en ander te kunnen verenigen en stellen mitsdien aan de Algemene Vergadering van de Bond Heem schut van 3 September 1954 voor, beide reke ningen go.ed te keuren en de penningmeester voor zijn beleid te déchargeren." Op grond hiervan zou ik de Vergadering willen verzoeken mij voor het afgelopen jaar décharge te verlenen. CORNEILLE F. JANSSEN HEEMSCHUT IN CULEMBORG Dat de zomer van 't jaar niet op een Zondag viel, is te betreuren, maar dat de aloude eerste Vrijdag in September in zo grote mate door het weer zou worden begunstigd, we hadden het niet durven hopen. De Heemschutdag van dit jaar is trouwens vol verrassingen geweest. Niet alleen het weer, ook de grote opkomst ter vergadering (ruim honderd tachtig deelnemers) overtrof alle verwachtingen. De vergadering, die oorspronkelijk in de Raads- kelder zou worden gehouden, moest dan ook in een andere ruimte, de Aula van het klooster der EE. PP. Augustijnen, worden ondergebracht. De dag werd geopend met een ontvangst door het gemeen tebestuur in de stemmige burgerzaal van het stad huis. De loco-burgemeester, de heer A. Schouten, heette de bond hartelijk welkom. Het gemeente bestuur van Culemborg beschouwt Heemschut als een gelijkgezinde organisatie; spreker kon ten be wijze niet alleen de restauraties van het stadhuis en de Lanxmeerder- of Binnenpoort aanvoeren, maar 86

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2023 | 1954 | | pagina 16