Het Gemeentebestuur van Brunssum wil het enige historische bouwwerk van belang in zijn gemeente slopen om ter plaatse een flatgebouw te laten ver rijzen. Onzerzijds is op restauratie aangedrongen, waarna rendabele exploitatie mogelijk is gebleken. Desondanks verzocht de gemeente sloopvergun ning, hetwelk reeds tweemaal door de Minister van O. K. W. werd geweigerd. Terecht ons inziens. Aan de gemeente Laren N.H. werd geadviseerd in zake, het behoud van boerderijen. De kerkvoogdij van de Ned. Hervormde Kerk te Westzaan werd geadviseerd betreffende de voorbereiding tot het behoud van zijn uit 1771 daterende kerkgebouw. De gemeente Bloemendaal werd advies uitgebracht over het herstel van het inrijhek van „Groot Bent veld". Op ons verzoek zullen de vijvers van de 17de-eeuwse boerderij „Reygerburgh" te St. Maar tensdijk (Zeeland) bij ruilverkaveling behouden blijven. Welhaast hopeloos leek de taak om nog iets te ondernemen om het zwaar geschonden en van de Monumentenlijst afgeschreven buiten „Beecke- steyn" te Velzen toch nog te behouden. Onze actie heeft in brede kring responsie gekregen en juist dezer dagen kwam de verheugende medede ling, dat de gemeenteraad besloot het dak te doen herstellen. De Minister van O.K. W. zegde als nog een subsidie bij restauratie toe, zodat deze drenkeling wel bij zijn kuif gered mag heten. Verordeningen Aan verschillende gemeenten werden model- monumentcnverordeningcn verstrekt, waaron der Laren (N.H.), Dokkum en Achtkarspelen. Landschap De vele ontgrondingen in Friesland waren aan leiding aan Gedeputeerde Staten te verzoeken een ontgrondingsverordening op tc stellen. Deze 84 werkzaamheden worden dan aan goedkeuring on derworpen, ook wat hun aesthetische en historische aspecten betreft. Het plan om op Schiermonnikoog een barakkenkamp voor vacantiegangers te plaatsen in de duinen, vlak achter de zee had onze aandacht. Ons streven zal er op gericht moeten zijn bij de gemeentebesturen op de Waddeneilanden meer daad werkelijke belangstelling te wekken voor het begrip en het behoud van de schoonheid. Ook hier is het vaak geen onwil, maar onwetendheid. Zo trok de gemeente Terschelling een ontsierend verlichtings plan voor de weg over dit eiland, na vele protesten, gelukkig in. De uitbreiding van lintbebouwing langs de baai van W'ester-Schelling, de z.g. Dellcwal, blijft nog dreigen. Medegewerkt is aan het streven om' van de Eng te Blancumeen complex golvende akkers middenin het dorp, een zo groot mogelijk deel voor bebouwing te vrijwaren. De gemeente Rheden projecteerde bij uitbreidings plan een weg zodanig door het kleine buiten het Leihuis, dat dit in drie delen uiteen zou vallen. Het is echter mogelijk deze weg, zonder bezwaar voor het verkeer, te leiden over een kleiner braakliggend terrein, dat eigendom van de gemeente is. Daarom is bij het provinciaal bestuur tegen het uitbreidings plan bezwaar gemaakt. De bebouwing op de weide tussen de twee koren molens te Vorden is, ondanks ons protest, voortge gaan. De molens ondervinden windbelemmering, een fraai landschap is verdwenen. Zoals gebruikelijk werden alle molenkwcsties in nauwe samenwerking met de vereniging ,,De Hol- landschc Molen" behandeld. Beleid Een beleidskwestie moge ik nog onder uw aan dacht brengen. Het Provinciaal Bestuur van Zuid- Holland wil in zijn provincie een overkoepeling tot stand zien gebracht op ons gebied, daarbij over Vakwerkbouw te Ingber (Gcm Gulpen) Foto C A Huygen Een gtoepje tc Del-Gulpen, .,Op gen Hufke" (Gulpclal) Foto C A Hviygcn

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2023 | 1954 | | pagina 14