Aan de Raad der gemeente Alkmaar werd verzocht geen hoogbouw voor het zusterhuis van het St. Elisabethzieken- huis toe te laten, daar dit ernstig afbreuk zou doen aan het zo gave silhouet van de stad, in het bijzonder van de rond om zichtbare Laurenskerk. Aan de gemeente Groningen werd het ver zoek gericht, aandacht te schenken aan de plaatsen in de stad, waar onrustige moderne gebouwen eenvoudige huizen vervingen ten nadele van de straatwand. Verzocht werd de welstandsbepaling strenger te hanteren en een monumen tenverordening op te maken. De Kroon heeft de besluiten van de ge meenteraad van Schiedam en Gedepu teerde Staten van Zuid-Holland ver nietigd en goedkeuring onthouden aan de plannen om een feestgebouw van be ton en asbest te plaatsen in de Plantage, die uit de 18de eeuw dateert. Heem schut werd daarmede volledig in het ge lijk gesteld. Ten aanzien van de geruchten over sloping van de huizen langs de Oude Turfmarkt te Amsterdam ten behoeve van een nieuw gebouw voor de Neder- landsche Bank, werd door Heemschut en de drie oudheidkundige verenigingen in Amsterdam een onderhoud bij B. W. van Amsterdam gevraagd en verkregen, waarbij bleek dat dit inderdaad het voornemen was. De toezegging werd verkregen, dat ter zake met de vier verenigingen voeling ge houden zal worden door B. W. De gemeente Haarlem werd gevraagd de structuur van de Grote Markt geen geweld aan te doen door de aanleg van een plantsoentje, noch de aanwezig heid van al te vele masten nog te accentueren door bloembakken. Verwezen werd naar de moge lijkheid van patronen in het plaveisel en het plaat sen van stenen bloembakken op daarvoor geëigen de plaatsen op dat plaveisel. Aan B. W. van Delft werd verzocht bij de her ziening van de bouwverordening op de vlucht bouwen voor te schrijven dan wel toe te laten waar dit in verband met de omgeving wenselijk is. Het College antwoordde, dat dit inderdaad toegelaten kan worden en het dit, waar nodig, voor zal schrijven. Aan B.' W. van Weesp werd geadviseerd over de herbouw van de Lange Vechtbrug als gevolg waarvan het ontwerp van de nieuwe brug in be voegde handen werd gelegd. Dempingen Het ziet er naar uit, of de dempingsmanie aan het minderen is. In Friesland wordt helaas nog.vast gehouden aan plannen tot demping van de Var te Terhornevan de vaart en het haventje te Minnertsga, en van de Grote Sluis te Harlingen. Het plan voor de Dorpsstraat te Oostermeer is, mede dank zij Hcem- schut's bemoeienis, van de baan. Met de demping van twee grachtjes te Harlingen konden wij ons ver enigen. Te Maassluis zal, in strijd met het gegeven advies een deel van de Zuidvliet overkluisd worden. Restauraties De strenge toepassing van het /(andsteen-besluit is belemmerend voor een gewetensvolle restauratie, wijl zandsteen de meest gebruikte natuursteen aan oude gebouwen is. In Limburg wordt het onderhoud van de voor deze provincie karakteristieke landelijke vakwerkbouw veelal slecht verzorgd. Met name kleine reparaties blijven achterwege of worden op de meest goedko pe, vaak ontsierende, wijze uitgevoerd. Zo gaat de vakwerkbouw teloor of komt in een stadium waar in alleen zeer kostbare restauraties heil kunnen bieden. Onze Limburgse commissie voor Stad en Dorp bereidt thans een stichting voor, welke de kleine reparaties op deskundige wijze zal kunnén uitvoeren en welke de meerdere kosten, daaraan verbonden, uit overheidssubsidies kan bestrijden." 83 1 Het haventje van Oostermcer wordt niet gedempt Foto li D. A. Arkenbout

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2023 | 1954 | | pagina 13