i Uitbreidingsplannen en saneringen De door Dordrecht geprojecteerde doorbraken waren aanleiding dit plan nader te bestuderen met het oog op het behoud van het stadsschoon. Het behoud van het oude dorpje Tweeloo bij Mep- pel staat nog niet vast. Een comité van belangstel lenden, waaronder onze commissie Stad en Dorp in Drenthe, onderzocht de mogelijkheden van behoud en stelde een rapport samen. Tegen de plannen van het gemeentebestuur van Heenvlietom het buurtschap Nieuwesluis zodanig uit te breiden, dat het 16de-eeuwse buiten ,,De Olifant" wordt ingesloten door arbeiderswoningen en industrieterrein, werd bij de Kroon gepro testeerd. Bezwaren uit burgerij en van Heemschut ten spijt zijn de plannen voor het Museumplein te Amster dam uitgevoerd. Tegen de plannen van Bloemendaalom in de rest van het Naaldenveld een hoog'flatgebouw te plaat sen, werd geadresseerd. De sanering van de stadskern van Weesp zal in overleg gebeuren met onze commissie Stad en Dorp in Noordholland. Aan het Gemeentebestuur van Amsterdam werd de suggestie gedaan de „Pijp" te saneren en de vrij komende gronden te benutten om vele problemen uit de binnenstad op bevredigende wijze optelossen. De Rijkswaterstaat heeft het plan, bij de defini tieve herbouw van de Wilhelminabrug in Maastricht de noordelijke afrit te laten vervallen. Daardoor zal het nodig zijn een tweede doorbraak, nu door de westelijke Marktwand te maken. Bij de Raad is op de bezwaren hiertegen gewezen. De doorsnijding van de kasteeltuin te Helmond waartegen, met vele anderen, Heemschut bezwa ren liet horen, is onderworpen aan het oordeel van de Kroon. Stadsbeeld en dorpsgezichten Bij de gemeente Vlieland werd aan gedrongen de oude Vlielandse stoepen van gele steen niet verder te vervangen door tegeltrottoirs. Een soortgelijk verzoek aan de Gemeente Oud-Beijerland om de in dividuele stoepen te handhaven, werd afgewezen. Aan de Minister van Sociale £aken werd verzocht D.U.W. subsidie toe te kennen aan: 1ste dempingen, die strikt nodig waren, doch 2de óók aan het herstel van vaarten en grachten. De Minister antwoordde dat aan het eerste voldaan is, doch dat het tweede onmogelijk is, daar dit on derhoud betreft en dit niet kan worden gesubsidieerd. Een jeugdhuis, dat te Steenderen dicht bij de kerk zou worden ge plaatst, werd op ons verzoek naar een geschikter plek verwezen. Tegen de plaats voor een ambts woningvan de Commissaris van de provincie Overijssel in het fraaie park Eekhout te Zwo^e werd be zwaar gemaakt, waarmede de Raad der gemeente het eens was. 82 Amsterdam, Oude Turfmarkt, de wand die zou moeten verdwijnen De Munt met de gevels van de Oude Turf- maikt op de achtergrond Foto's Ton Koot

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2023 | 1954 | | pagina 12