Orgaan De omstandigheid, dat het orgaan rijk geïllustreerd en zo smaakvol mogelijk ver zorgd tweemaandelijks aan al onze leden kan worden ge zonden en deze op de hoogte houdt van wat er op het ge bied van heemschut in ons land omgaat, is van groot be lang voor het contact met de leden, maar ook voor de ledenwerving en voor het in zicht, dat derden kunnen krijgen in de werkzaamheid enhet streven van onzeBond. Dat de kosten bij de huidige prijzen zo hoog zijn is een zwaar maar noodzakelijk offer. Ook in het verslagjaar werd een met 8 bladzijden uitge breid speciaal nummer uit gegeven, ditmaal gewijd aan de Vechtstreek. Voor het vol gende jaar staat o.m. een nummer gewijd aan de Waddeneilanden op het pro gramma, terwijl wij boven dien voor suggesties voor nieuwe nummers open staan. De wens om het uitgeven en drukken in één hand en in de stad waar het Bondssecretariaat is gevestigd, te hebben, deed ons besluiten met ingang van het nieuwe kalenderjaar met de N.V. van Munster's Drukkerijen in zee te gaan. Dit had tevens een ver nieuwing van het omslag en een verbetering van het papier ten gevolge, hetgeen door de lezers, blijkens de reacties, zeer werd gewaardeerd. Met het ledental en de behoefte om het blad bij de pro paganda voor ons werk te gebruiken, stijgt de op lage voortdurend. Heemschutsene In de Heemschutserie verscheen als no. 74 van de hand=van Ir. H. A. Breuning het boekje „Het voormalige Batavia", een cultuur-historische schets van een der belangrijkste Hollandse stede-stich tingen overzee, Batavia, thans onder haar oor spronkelijke naam Djakarta, hoofdstad van de Re publiek lndonesia. Het is een belangwekkende uit gave geworden, waarop zeker op deze plaats nog eens de aandacht gevestigd mag worden. Propaganda Aan vele honderden adressen, voor een deel door de eigen leden verstrekt, werden uitnodigingen ge zonden aan personen, die in aanmerking kwamen voor lidmaatschap van onze Bond. Een herdruk van de ledenlijst verscheen, ten ge- bruikc van de leden bij de ledenwerving. De Raad van Overleg inzake de schoonheid van Stad en Land van Noord-Brabant (op initiatief van onze provinciale commissie opgericht) gaf een pro- paganda-brochure uit, waarin het werk van de deelnemende organisaties, waaronder de Bond Heemschut, wordt belicht. Uw Secretaris hield op 30 Maart van dit jaar voor de vereniging van burgemeesters en secretarissen van Noordholland een inleiding over de heemschut in die provincie. Uit de gedachtcnwisseling bleek de intensieve belangstelling van deze functionna- rissen voor dit onderwerp. 81 Maastricht, de Marktvvand, die men wil schenden lf0to W M Zilvci aupo

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2023 | 1954 | | pagina 11