schap van de commissie W.I.L. neer, om plaats te maken voor een opvolger, hij meende dat ook te moeten doen ten aanzien van zijn zetel in het Al gemeen Bestuur, welke hij sinds 1946 innam. Wij zijn deze bekwame en sympathieke bestuurder zeer erkentelijk voor de werkkracht en leiding, die hij in onze organisatie in het belang van de heemschut heeft willen geven. De heer H. Gleyndert Azn., die sedert 1939 deel uitmaakt van het Dagelijks Be stuur, heeft op doktersadvies deze functie neerge legd. Het vruchtbare aandeel dat hij in het dage lijkse beleid van de Bond had, is zo groot, dat zijn afwezigheid in dat college nog moeilijk te verwer ken is. Het is een voldoening, dat hij deel blijft uitmaken van het Algemeen Bestuur, waarin hij reeds sedert 1933 zitting heeft. Uw algemene leden vergadering koos het vorige jaar tot nieuwe be stuursleden, de heer Ir. F. H. Warnaars, secretaris van onze centrale commissie Stad en Dorp en de heer C. A. Huygen, secretaris van de Commissie Stad en Dorp in de provincie Limburg. Het Dagelijkse Bestuur kwam regelmatig, naar be hoefte, tenminste eens per maand bijeen, het Alge mene Bestuur vergaderde op 16 December 1953 tc Amsterdam, waar Ir. R. Meischke een inleiding hield over: „De ontwikkeling van de stadskern en overheidsmaatregelen, welke deze beïnvloedden", en op 4 Augustus 1954 te Breukelen, in huize Guntersteyn, waar de eigenaar Jhr. Quarles van Ufford in een rondleiding door het kasteel voor ging- Vertegenwoordigingen Op verzoek van het gemeentebestuur van Sittard namen voorzitter en secretaris van onze provincia le Commissie Stad en Dorp in Limburg, Prof. dr. J. J. M. Timmers en de heer C. A. Huygen, be nevens de administrateur van de Bond, de heer Corneille F. Janssen zitting in de stadskernplan- comissie van die gemeente. Naar aanleiding van ons adres aan de Minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting inzake de uniformiteit van de bebouwing, een adres dat ge steund werd door de A.N.W.B. en de A.N.V.V., besloot de Minister een commissie te doen instellen om te onderzoeken of het Ministerie daarop in vloed uitoefent en zo ja, hoe deze opgeheven kan worden. Namens de Bond Heemschut werd de architect C. W. Schaling in deze commissie afge vaardigd. Commissies Ingevolge de wens van uw vergadering worden de jaarverslagen der commissies niet meer te dezer vergadering gelezen, maar opgenomen in het or gaan, dat de vergadering vooraf gaat. Dit is ge schied. Zonder de activiteit van onze commissies in de elf provincies, ware de veelomvattende werk zaamheden van het Bondsbureau niet meer denk baar. Onze bijzondere dank gaat daarom uit naar deze commissies. De Commissie W.I.L. laat bij voortduring een eigen geluid horen, waar de weg in het landschap in het geding is en verplicht ons met haar deskundige advie- zen, evenzo de commissie Heemschut en de Jeugd, voor welke laatste commissie wij wel eens graag 'n stevig fonds zoudenhebben om haar eens flink in de materialen te zet ten, geschikt om aan dejeugd ter voorlichting en lering in bruikleen te geven. Tot opvolger van Ir. Van der Wal als voorzitter van de W.I.L. benoemde het be stuur Prof. ir. T. H.vanWisse- lingh. Ter formering van een nieuwe provinciale commis sie Stad en Dorp in Gelder land werd tot voorzitter be noemd de heer J. J. Talsma. 80 Maastricht, de bestaande doorbraak, een mislukte operatie Foto W M Ziltet iiupe

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2023 | 1954 | | pagina 10