BOND HEEMSCHUT OPGERICHT igi I BESCHERMVROUWE H. M. KONINGIN JULIANA VAN I g 14 TOT 1948 ONDER BESCHERMING VAN H. M. KONINGIN WILHELMINA BESTUUR Dr. J. A. Bierens de Haan,*) Voorzitter, Amsterdam - Ton Koot,*) Secretaris, Amsterdam - M". H. ter Meu- len,*) Penningmeester, Amsterdam - Ir. J. D. M. Bar- det c.i., Utrecht - Mr. S. P. Baron Bentinck,*) Soest - A. Bleker Caarten, Leiden - Mr. H. W. Bloemers, Deventer - A. G. M. Boost, 's-Gravenhage - S. J. Bouma, Enkhuizen - H. Cleijndert Azn,*) 's-Graven hage - Mr. S. J. Fockema Andreae, Leiden - Ir. J. F. van Hoytema, Scheveningen - C. A. Huygen, Scharn- Heer - J. R. Koning,*) Amsterdam - D. F. Lunsingh Scheurleer, 's-Gravenhage - Ir. H. de Lussanet de la Sablonière, Middelburg - Mej. Ch. Noë, 's-Graven- hage - A. Oosterlee, 's-Gravenhage - N. Ottema, Leeuwarden - Ir. G. A. Overdijkink, Bilthoven - Prof. Dr. M. D. Ozinga,*) Utrecht - C. W. Royaards, Schoorl - Jhr. Mr. F. J. C. M. van Rijckevorsel, Vught - W. H. Schukking, 's-Gravenhage - J. J. Talsma, Oosterbeek - J. Trouw, Abcoude - J. W. Verdenius, Heemstede - Mr. P. A. H. M. van Vlijmen, Eind hoven - W. Voorbeytel Cannenburg, Amsterdam - H. B. E. Warnaars, Overveen - Ir. F. H. Warnaars, 's-Gravenhage - Mr. J. Westerman Holstijn, Amster dam - M. Wiegersma, Drachten. Leden van het Dagelijks Bestuur. SECRETARIAAT Singel 512. Administrateur: Corneille F. Janssen. Telefoon 40481. Bankiers: Hope Co., Postgiro rekening: 124326, t.n.v. de Penningmeester, Keizers gracht 579-581, allen te Amsterdam. DOEL Art. 1 der Statuten luidt: de Bond Heemschut stelt zich ten doel te waken voor de schoonheid van Neder land en het Nederlandse volk te overtuigen van de noodzakelijkheid mede te werken aan het behoud en de bescherming van de bestaande schoonheid en het scheppen van nieuwe schoonheid. LEDEN Leden van de Bond Heemschut zijn verenigingen en lichamen, die ieder een deel van de Heemschutge dachte nastreven. Contributie ten minste f 1 o,per jaar. Personen kunnen buitengewoon lid zijn, contributie ten minste f 7,50 per jaar. Gemeentebesturen, lichamen en personen kunnen donateur zijn. Donatie ten minste f 25,per jaar. Allen ontvangen het orgaan gratis. Correspondentie betreffende het lidmaatschap richte men tot het secretariaat.

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2023 | 1954 | | pagina 7