stallatie beperkt kan blijven tot een zeer eenvoudig doch met zorg afgewerkt en onderhouden bedie ningshuisje op of nabij het pompeiland, kan, mits goede verhoudingen in acht worden genomen, een aanvaardbaar geheel worden verkregen. Wortelboer-Ter Apel zou zonder paddestoelvor- mige uitwas en op een iets royaler pompeiland beter voldoen. Het totale aspect van de omgeving wordt echter grondig geschaad, indien de zich achter de pomp bevindende woning of garage „onder handen" wordt genomen en door moderni sering in vorm en kleur wordt getracht de totaliteit van het complex te doen „spreken". Het wit ma ken van de gevel en het schilderen van ramen, kozijnen en deuren in de pompkleuren leidt tot een verschrikking, waartegen scherp gewaakt dient te worden. Complexen als Hardenberg te Stadskanaal, het bedrijf aan de Friese straatweg te Groningen of v. d. Ploeg te Veendam zijn opdringerig en on rustig en storen in hun omgeving; de Wit-Hooge- zand kan evenmin als een architectonische aan winst worden beschouwd. Het station bij hotel de IJzeren Klap te Mussel- kanaal zou zonder de zware luifel zeker in de om geving aanvaardbaarder zijn geweest. Gelukkig behoren deze commerciële excessen gaandeweg tot het verleden en blijkt uit bespre kingen met de Benzinemaatschappijen, dat zij, wat de aesthetische verzorging van de benzinestations BOEKBESPREKING De Nederlandse Musea, uitgegeven in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, 2e druk, Staatsdrukkerij 1954, 388 p., 8° met kaart; gec. f2.50. De overbekende gids voor onze Musea is, eindelijk, in tweede druk verschenen, geheel herzien, bijge werkt en verbeterd. Het is, als zijn voorganger, een bruikbaar boekje, dat wij gaarne bij de leden aanbevelen. Slechts enkele wensen voor een volgende druk: een register dat alle musea en verzamelingen in één plaats aanwezig, bevat; dat naar pagina's verwijst en niet naar rangnummers, en tenslotte, aan de kop van de pagina vermelding van de plaatsnaam; dit alles om het zoeken te vergemakkelijken. Voor het overige: een handig en onmisbaar boekje. C. F.J. P. Terpstra, Zonnewijzers, Groningen-Djakarta. 1953. J. B. Wolters, 148 p. Geb. f3.90. Dit boekje van een belangstellende in de zonne- betreft, bereid zijn te trachten de harmonie van de omgeving zo min mogelijk te schaden. Uiterste beperking van reclameborden op het ter rein of tegen de gevel van het .bedrijf; met zorg aangebrachte verlichting met zo weinig mogelijk lichtmasten; het achterwege laten van de grote hangschilden; een goed verzorgd terrein rond het pompeiland en tenslotte het in kleur en vorm onop vallend houden van de achtergrond, dus het be drijfspand, indien dit een huis-in-de-rij althans een gebouw met belendingen is, zijn evenzovele middelen om tot een aanvaardbaar geheel te komen. Aan een modern garagebedrijf of benzinestation kan nu eenmaal niet de gestalte van een boerderij of landelijk gebouwtje worden gegeven; alsdan ge biedt de eerlijkheid tot een ontwerp te komen, dat door materiaal en kleur vorm en verhoudingen in zichzelf architectonisch waardevol en in de omge ving aanvaardbaar is. Vooral aan dit laatste wordt door architecten vaak weinig aandacht geschonken; zij scheppen een object met een zo sterk mogelijk persoonlijke en zelfstandige architectuur en kunnen er niet toe komen hiervan afstand te doen ter wille van de aanpassing aan de omgeving. wijzer als astronomisch apparaat, heeft niet de pre tentie een overzicht te geven van de schoonheid van deze voorwerpen. Niettemin hoopt de schrijver belangstelling te kunnen wekken, waardoor het behoud van deze oude tuinsieraden, en misschien zelfs het maken van nieuwe kan worden bevorderd. Dit, èn het feit dat de litteratuur over het onderwerp dun ge zaaid is, maken het boekje tot een welkome ver schijning. De behandeling van de stof zou als geheel wat strakker kunnen zijn met iets minder herhalingen, die soms verwarrend kunnen werken. Op pag. 41 wordt ten onrechte vermeld, dat de M.E. Zomertijd plaatselijke tijd van Stettin is 1 uur vóór Greenwichtijd. Dit moet zijn M. Euro- pese-tijd plaatselijke tijd van Stettin enz. Laten wij hopen, dat er in een tweede druk gelegen heid zal bestaan het boekje op deze punten wat bij te schaven en tevens ook aan de aesthetische kant van de zaak iets meer aandacht te wijden. Voor dit pionierswerk overigens niets dan lof. C. F.J. 72 Wij zullen binnenkort aan dit euvel een afzonderlijk artikel wijden. 2) Zie „Wegen" '53 nr. 5; Vormgeving van Benzinestations.

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2023 | 1954 | | pagina 24