Enkele commissie-leden houden zich momenteel bezig met de vraag, hoe hierin in de toekomst voor zien zou kunnen worden. In het Bestuur van de Commissie kwam geen ver andering. Ook dit jaar verleende het Ministerie van Onder wijs, Kunsten en Wetenschappen de Commissie gastvrijheid voor het houden van vergaderingen van het dagelijks bestuur. De Commissie is hier voor zeer erkentelijk. J. van Mourik Secretaris A. G. M. BOOST BENZINESTATIONS IN HET WEGBEELD De rust en de verfrissing, de balsem voor oog en ziel, welke slechts natuur en landschap kunnen bieden, de vredigheid van het stille dorp en de adel onzer historische steden, komen slechts tot hen, die gaan langs wegen en weggetjes, dreven en paden, langs straten en grachten. Met reden ijve ren Heemschut en haar Commissie W.I.L. dan ook met alle kracht voor een goede landschappelijke behandeling van de Weg en strijden zij tegen elke ontluistering die hem wordt aangedaan; de Weg die immers in zichzelf schoonheid dient te zijn en via welke men andere schoonheid zoekt te be naderen. Reeds is het landschappelijk aspect van vele hon derden kilometers eertijds fraaie wegen stelsel matig verknoeid, deels door uitzicht ontnemende lintbebouwing, dor en monotoon, of rammelend van lelijkheid, door industrievestiging, opslag plaatsen, telefoon- en laagspanningspalen in einde loze opeenvolging en overigens door het steeds meer verbreden van rijbanen, waardoor de har monische verhouding tussen berm- en verhardings breedte verloren is gegaan; bomen welke op ge vaarlijke wijze tegen de rijbaan staan, moeten val len en ruimte voor vrijliggende rijwielpaden en op veilige afstand aan te brengen beplantingen op de te smalle bermen ontbreekt. Nadert men langs de weg een bebouwde kom, dan geven de meeste entrées een gevoel van beklemming door de be nauwde kloof van een eindeloze onaanzienlijke lintbebouwing die men doortrekt, waarvan het rom melige aspect nog verergerd wordt door slonzige en 70 1 Modern Esso-station (arch W. M. Dudok) 2 Modern Shell- station 3 Wortelboer - Ter Apel 4 Hardenberg - Stadskanaal

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2023 | 1954 | | pagina 22