missie spoedig weer naar buiten toe van zich zal laten horen. Noordbrabant De Commissie behield de leiding van de onder haar auspiciën opgerichte Raad van Overleg, welke tal rijke adviezen aan de Provincie uitbracht (over ongeveer 450 gevallen). Geijverd wordt voor betere bescherming van de molens; een provinciale ver ordening ontbreekt. Limburg Teneinde geleidelijk verval van de vakwerkbouw in de provincie tegen te gaan, bereidt de commis sie een stichting voor, welke in eigen beheer kleine reparaties doet uitvoeren. Deze lofwaardige idee is goed ontvangen; reeds zijn sub sidies toegezegd. De commissie neemt voorts deel aan het werk van de stadskern commissie te Sittard, waarvan haar voorzitter de leiding heeft. JAARVERSLAG VAN DE COMMISSIE HEEMSCHUT EN DE JEUGD JUNI 1953 - JUNI 1954 Opnieuw leed de Commissie Heemschut en de Jeugd een gevoelig verlies. In het afgelopen jaar ontviel ons door de dood de heer P. van Nes Czn., oud-hoofdinspecteur van het lager onderwijs. Hij was een overtuigd voorstander van de verbreiding der heemschutgedachte in het lager onderwijs en heeft al het mogelijke gedaan om bij de vormgeving en toepassing der nieuwe denkbeelden op onder wijsgebied een plaats in te ruimen voor de heem schut. Een woord van eerbiedige hulde aan de na gedachtenis van deze zo zeer gewaardeerde werker, die een onzer meest deskundige figuren op het terrein van het lager onderwijs was, is hier vol komen op zijn plaats. De werkzaamheden van de Commissie waren in het voorbije jaar helaas zeer beperkt. Allerlei om standigheden waren hiervan de oorzaak. In de laatste vergadering van 1952-1953 was besloten een congres te organiseren voor de leraren van de Kweekscholen. De voorbereidende werkzaam heden vergden echter meer tijd dan aanvankelijk was gedacht. Verschillende malen kwam het dage lijks bestuur van de Commissie bijeen ter bespre king van de plannen. Overleg werd gepleegd met de afgevaardigden van de Kweekschoolbonden. Aan het oorspronkelijke voornemen, nog in 1953 of althans in het begin van 1954 dit congres te houden, kon geen gevolg worden gegeven. In tussen zijn de werkzaamheden nog in volle gang. Reeds kan worden medegedeeld, dat van de zijde der besturen van de Kweekschoolbonden grote belangstelling bestaat voor dit congres. Op de laat ste conferentie konden dan ook enige zeer belang rijke besluiten worden genomen. Van verschillende zijden ontving de Commissie verzoeken om nadere uiteenzettingen omtrent haar werkzaamheden, haar doelstelling en haar plannen. Deze informaties wijzen op een groeiende belangstelling voor de heemschutgedachte en in het bijzonder op de betekenis, die haar wordt toe gekend ten aanzien van de vorming der jeugd in en buiten schoolverband. Het is jammer, dat onze Commissie niet over het materiaal beschikt, waar aan, blijkens de aanvragen van diverse instellingen en personen, in ruime kring zo'n grote behoefte bestaat. Met name denken we hierbij aan eenvou dige, instructieve handboekjes, filmstroken, platen en dergelijke. 69 Boerderij te Banholt (Mhcer) Hier is géén restauratie van node, wel de uitvoenng van uitgesteld onderhoud Toto C A Huigen

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2023 | 1954 | | pagina 21