-m>yxm Overijssel De commissie bereikte, dat de directeur van het telefoondistrict Hengelo waar mogelijk, boven grondse leidingen onder de grond zal werken. Zij werkt nauw samen met de schoonheids- en de land schapscommissie van „Het Ovcr- sticht". Gelderland De reorganisatie van de Gelderse Commissie kreeg nog niet haar beslag; er is hoop, dat dit binnen afzienbare tijd wel het geval zal zijn, en de commissie weer aan de slag zal kunnen gaan. Utrecht de medewerking aan de totstand- koming van het Vechtnummer. Voorts overweegt zij, gezien enkele slechte erva ringen op dit terrein, bij de gemeentebesturen aan te dringen op het vaststellen van bepalingen inzake kleuren van buitenschilderwerk. De gemeente Utrecht bezit deze reeds. Noordholland De documentatie verloopt moeizaam. Sommige gemeentebesturen verleenden gaarne deskundige hulp; andere, waaronder Marken(!), waren af wijzend en beweerden, geen belangrijke oude ge bouwen te hebben. Een gemeente als Haarlem be zit geen monumentenverordening; de provincie be schermt de molens niet; teveel wegsloten worden onnadenkend gedempt. Aan deze punten wijdde de Commissie aandacht. Zij droeg voorts bij aan de totstandkoming van een rapport over het be houd van het buiten Beeckesteyn. Zuid-Holland De Commissie wordt in haar werk geremd door het aftreden van haar voorzitter. Er is medegewerkt aan een rapport over de kern van Woerden, waar in voor Rijn-demping gewaarschuwd wordt. Zeeland De Zeeuwse Commissie ondervond een sterke terug- li 68 (Harlingen, Noorder Haven) Het Friese stadsbeeld ontleent zijn schoonheid aan de harmonie der eenvoudige huizen £)e Utrechtse Commissie verleen- ^oto Ir I> A Arkenbout - Beeckesteyn het huis vervalt, de oude tuin verwildert i j j n roto h b b wamaais s^ag van de ramp. Gehoopt wordt, dat de Gom- In het dorpje Tweeloo bij Meppel loto Pwceloo Commissie

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2023 | 1954 | | pagina 20