■f smalle rijwielpaden met 50 a 75 cm te ver breden. c. Dwarsprofielen van Rijkswegen. Hoewel de agrarische eisen uiteraard leiden tot beperking van de profiels-breedte, kunnen de tegenwoordig aangehouden profielen in 't algemeen aanvaardbaar worden geacht. d. Landschappelijke behandeling van waterwegen. Naast voorbeelden van een goede landschap pelijke behandeling van kanalen zoals de Z. Willemsvaart, het Apeldoorns kanaal en de Twenthe kanalen, zijn talrijke gevallen te noe men o.a. in Friesland en Groningen, waarbij dit veel te wensen overlaat. De heer Overdijkink zal na gaan wat er op dit gebied moet gebeuren. e. Nota van de W.I.L. over de wegen in de M.0. Polder. De vergadering is van oordeel, dat als kennisgeving van in zichten hiermede door de Commissie goed werk is ge daan en dat ten aanzien van de Z. polders ongetwijfeld aan dacht aan de inhoud van deze. nota zal worden besteed. In de loop van het verslagjaar heeft de Secretaris bij herhaling namens de Commissie adviezen uitgebracht en een stem tegen ontsieringen van het weg- en land schapsbeeld doen horen. Zo werd o.m. bereikt, dat de land schappelijk nog ongerepte weg van Heinkenszand naar Nisse werd gevrijwaard van het plaatsen van telefoonpalen, doordat het moge lijk was door een wijziging van de grens tussen de betrokken telefoon- bedrijfsgebieden voor de gewenste telefoonverbinding een andere route te kiezen. Voor de aldus ontvangen medewerking van de Directeur-Generaal der P.T.T. kunnen wij niet anders dan zeer erkentelijk zijn. Helaas moeten wij blijven constateren, dat het aanplakken van reclamebiljetten en het plaatsen van grote reclameborden steeds toe neemt en dat zich nog op verschillende plaatsen in den lande ongemaskeerde autobelten langs de wegen bevin den, die het aspect van de weg bijzonder schaden. Wij mogen bij de Provinciale en Gemeentelijke be sturen die het aangaat, ter gelegenheid van dit jaarverslag nogmaals met klem aandringen de schoonheid van provincie en stad in bescherming te nemen en de ontsiering ervan krachtig te be strijden. Met de verzekering dat onze Commissie ten deze haar taak met volharding zal blijven vervullen, moge ik dit verslag beëindigen. De Secretaris: A. G. M. Boost 66 Susteren Tussen Valkenburg en Meerssen s? «CY JA A

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2023 | 1954 | | pagina 18