kleurigheid in het interieur ontstaan, waar crème, grijs-blauw, dofrood aan de wanden, samen wer ken met donkere houtkleuren en het grijsgroene graniet van de kerkvloer. Een bijzondere noot vormt daarin het koor, door lage bakstenen muur tjes, waarop koperen kandelaars, ingesloten, met een vloer van zwart en wit marmer en een eenvou dig barokaltaar, goud-beige van toon. Men kan niet anders, dan erkennen, dat een leven dig, en zeer zeker niet kil geheel is ontstaan; dat dit echter principieel afwijkt van elke vroegere ge daante van het gebouw, ja, dat de betrekkelijke on rust van dc zuilen lijnrecht in strijd is met alles wat de ontwerper van de kerk voor ogen zweefde, geeft toch wel sterk te denken. Men vreesde bepaaldelijk de bontheid niet (ten bewijze: de afwisseling van baksteen en tufsteen aan het uitwendig!), maar hanteerde deze dan vol gens bewuste principes en zeker niet zonder orde. Het is nog maar de vraag, of een ,,stilgerechte" restauratie, mits met begrip voor de eisen van mi uitgevoerd, geen beter resultaat zou hebben be reikt. Met dat al blijft Oirschot's St. Pieter een belang rijk monument; niet in het minst ook om zijn unieke ligging aan de Markt, een ruim plein te midden van een schilderachtige bebouwing van stadskarakter. Laten wij hopen, dat herbouw van de toren spoedig zijn beslag zal krijgen en deze grootse dorpskerk voor verdere rampen behoed blijft. JAARVERSLAG VAN DE COMMISSIE W.I.L. - JUNI 1953 - JUNI 1954 Op 31 Maart '54 werd door de Commissie een ver gadering belegd welke, dank zij een goede opkomst zeer geslaagd mocht heten, omdat zij ruimschoots gelegenheid bood de problemen, waarmede de Commissie zich bezig houdt, uitvoerig te bespreken cn zich op verdere activiteiten te beramen. Na de opening en goedkeuring der Notulen van de vorige vergadering deelde de Voorzitter mede, dat hij in verband met zijn pensionnering cn gezien verschillende drukke werkzaamheden waar mede hij is belast, zoals met dc bouw van het nieuwe Provinciehuis, de Delta Commissie c.d., zich uit diverse functies wilde terugtrekken en ook als Voorzitter van dc Commissie W.I.L. wilde be danken. Hij had daarbij aanstonds als zijn op volger gedacht Prof. Ir. T. H. v. Wisselingh, die steeds grote belangstelling heeft voor de landschap pelijke behandeling van wegen en gaarne bereid is dc functie, die hem zeer sympathiek is, op zich te nemen. De heer Cleyndert vertolkte het gevoelen van dc aanwezigen door hulde te brengen aan de Voor zitter voor de wijze, waarop hij als opvolger van dc heer van Lanschot het werk van de Commissie en dc vergaderingen heeft geleid; spreker memoreerde het vele nuttige werk dat de Commissie tot heden heeft verricht; er zijn veel weerstanden overwon nen en de inzichten van de W.I.L. zijn voor een groot deel gemeengoed geworden van de Rijks- en Provinciale instanties. Niettemin blijven er nog talrijke vraagstukken en opvcrvulde wensen" over; de Commissie zal actief moeten blijven en moeten voortgaan met de strijd vóór het schone en tegen het ontsierende. Hij stelde bij acclamatie voor de heer v. d. Wal te verzoeken als lid van de Commissie te willen aanblijven, het geen deze gaarne aanvaardde. Hij deelde voorts mede, dat het Bestuur van Heemschut, hetwelk de opvolging van dc Hr. v. d. Wal door Prof. v. Wisselingh had besproken, hiermede volledig accoord ging. De heer Koning bracht vervolgens aan dc schei dende voorzitter de dank over van het Heemschut- bestuur voor hetgeen hij heeft verricht. Vervolgens werden de volgende punten behandeld a. Bovengrondse leidingen. Aangezien circulaires van weinig effectieve be tekenis zijn, werd besloten speciale gevallen aan te grijpen om te trachten resultaat te be reiken. b. Bromjietspaden. De A.N.W.B. heeft op dit gebied reeds het nodige verricht en de wegbeherendc instanties er op gewezen tijdig voldoende ruimte te reser veren voor brede rijwielpaden. Het aanleggen van afzonderlijke rijwielpaden leidt tot pro- fielsversnippcring; bovendien lost het pro bleem van de snelle bromfiets zich binnen af zienbare tijd vanzelf op, zodat kan worden volstaan voor de „kalme bromfiets" bestaande 65 Dit sluit dus het op de gis bijmaken van ontbrekende delen in oude trant uit.

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2023 | 1954 | | pagina 17