I gepleisterde latgewelven van de lichtbeuk en de bovenste geleding van de prachtige toren verloren en brandde de pleister van de muren af. Door het verlies van de meubelen heeft de kerk zeer veel van haar vroegere sfeer verloren. -Bij de restauratie heeft men gemeend dit te moeten onder vangen, door de kerk niet meer te pleisteren en te witten (zoals dit met Gothische kerken ten onzent van den beginne af gebruikelijk is geweest), maar heeft men op de baksteen een grofkorrelige crème saus aangebracht. Na de brand bleek dat inde zuilen van het koor en, in mindere mate, in de pijlers van het schip trom mels van blauwgrijze Naamse steen zijn opge nomen; de basementen waren ten dele van bak steen, doch de geprofileerde delen evenals de kapi telen, bleken ook van Naamse steen. Men heeft nu de natuursteen alsook de baksteen van de base menten blank gelaten, en de baksteen van de schacht gesaud. (Het contrast wordt door de foto's overdreven weergegeven.) Hierdoor is een zekere groot, dat men in vele gevallen in staat is, de oorspronkelijke vorm van een kerkgebouw te her stellen. Is het dan verantwoord, een kerk die herstel be hoeft, toch nog in moderne zin te wijzigen, of moe ten wij niet veeleer menen, dat een kerk, zo goed als een oud altaarschilderij een kunstwerk, voor zover dat mogelijk is in zijn oorspronkelijke, door de kunstenaar bedoelde gedaante dient 'te verschijnen, en ook dan nog, juist omdat het een kunstwerk is, bruikbaar zal blijken De gerestaureerde St. Pieterskerk te Oirschot, waar men voor een „modernisering" gekozen heeft, wierp deze vragen op. Deze kerk, het hoogtepunt van de, toch reeds naar monumentale vormen stre vende Kempische Gothiek is een gebouw van wel haast stedelijke allure. In 1462 begonnen, na 1503 voltooid, bezit zij een driebeukig schip, een tran sept, een driebeukig koor met omgang en straal kapellen. Bij een beschieting en brand in 1944, gingen vrijwel alle meubilair, waaronder de fraaie gothische koorbanken, alsmede de overkapping, de 64 Oirschot, St Pieter Gezicht uit de Sacristie in het koor Oirschot, dc voorlopig heistelde toren

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2023 | 1954 | | pagina 16