m X rius" met zijn brede trapeziumgcvel. Zij zullen hersteld en voor nieuw gebruik geschikt worden gemaakt. Het was een hamerstuk op een drukke raadsagcnda, maar ditmaal een hamerstuk dat onze welgemeende waardering geniet. Dat dit pakhuizencomplex aan de IJ-kant langs de spoor lijn Amsterdam-Haarlem behouden blijft, is een blijk van stedebouwkundige erkenning van de oude schoonheid van dit complex. Moge het complex na herstel een waardig gebruik vinden. Haarlems Grote Markt De plannen om de bloemenversiering op de Grote Markt van Haarlem een meer permanent karakter te geven door een plantsoenaanleg was het Be stuur van de Bond Heemschut aanleiding zich tot de Raad der Gemeente te wenden. Gewezen werd in dit adres op de inbreuk, welke werd gemaakt op het karakter van het fraaie Marktplein door de modernisering van het plaveisel. Gevraagd werd om de nu zo grauwe en doodse asfaltvlakten te vervangen door fleuriger en sierlijker bestrating, waarbij gewezen werd op de decoratieve patronen, waarin de Markt bestraat was in de zeventiende eeuw, toen men de harmonie tussen bebouwing en bestrating zo zuiver aanvoelde. Men zie de schilde rijen van Berckheyde en Saenredam als eenzame herinneringen. In het adres werd de huidige bloemversiering, in bakken aan lichtmasten en palen betreurd, daar dit extra de aandacht vestigt op het ontsierende en storende element dat deze palen vormen. Aange drongen werd op de plaatsing van gebakken aarden kommen met beplanting op daarvoor geschikte plaatsen op het Marktplein. Bescherming landelijke bouwkunst in Limburg Onze actieve Commissie Stad en Dorp in Limburg heeft zich tot de gemeentebesturen van Zuid- Limburg gewend met een circulaire waarin zij aan dacht vraagt voor het nieuw gestichte voorlopige comité dat zich zal bezig houden met de bescher ming van karakteristiek Limburgse landelijke bouwkunst. Het ligt in de bedoeling allereerst de in nood verkerende vakwerkbouw aan te pakken. Overheidssteun werd hiervoor in beginsel reeds toegezegd. Hoeve „De avelberg Het scheen alsof de strijd voor het behoud van de hoeve „De Zavelberg" te Vroelen-Noorbeek in Limburg, die niet op de Voorlopige Lijst van Nederlandse Monumenten staat, maar toch een waardig representant van het Limburgse boerderij type is, voor onze Limburgse Commissie succes zou opleveren. De Rijks-Commissie voor de Monu mentenzorg wilde deze boerderij voor subsidie bij de restauratie in aanmerking doen komen. Door onbekendheid met de vakwerkbouw meen den de aannemers echter een zo exorbitante risico premie te moeten eisen, dat de eigenaar niet in staat was tot herstel over te gaan. De schuur wordt 59 Hoeve „Dc Zavelberg" Koto G A Huygcn

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2023 | 1954 | | pagina 11