I vragen, visie, maar wij menen dat voor de hoofd stad met zijn zo uitstekend geoutilleerde diensten en uitgebreid corps van hoofdambtenaren te mogen eisen. De pers heeft aandacht besteed aan de plannen van De Nederlandsche Bank om tot de oprichting van een groot gebouw te komen ten koste van de hui dige bebouwing langs de Oude Turfmarkt. Naar de mening van het bestuur van de Bond Heem schut, mag men dit plan niet op zichzelf zien, maar behoort dit in groot verband te worden be schouwd. In het hart van de stad liggen hier bijeen de Ge meente Universiteit, het Binnengasthuis en de Nederlandsche Bank. Van deze drie complexen zal dat van het ziekenhuis terecht verplaatst worden. Dat zal ruimte geven om de Gemeente Universiteit haar zo broodnodige ruimte te geven voor uitbreiding en verruiming. Gezien de onvol- doende accomodatie en de hachelijke situatie waarin het huidige gebouw van de Univeisiteits- bibliotheek verkeert zal tevens onder ogen kunnen worden gezien een huisvesting op de vrij komende terreinen van het Binnengasthuis te voorzien. Dat de directie van De Nederlandsche Bank uit overwegingen van historische aard haar hoofd gebouw voor receptionele doeleinden aan de Oude Turfmarkt zal willen handhaven lijkt ons alleszins aanvaardbaar, met echter dat zij haar administratie- fabriek er ten koste van de bestaande monumenten wil plaatsen. Ons dunkt, dat in dit stadsdeel met de bouw van het Carlton-complex en dat van Vroom en Drees- mann in de Kalverstraat al leergeld genoeg betaald is. Wanneer zij haar uitbreiding niet kan vinden op de plaats waar de, in de toekomst vrij komende gebouwen van het ziekenhuis langs de Grimburg- wal staan, rijst de vraag of de Nederlandsche Bank niet een waardige plaats kan worden geboden in het stadsdeel dat de Bond Heemschut heeft ge suggereerd voor nieuwbouw. Dat is ,,De Pijp". Indien de suggestie gevolgd zou worden om dit verziekte deel van de stad grondig te saneren, dan worden hier ongekende mogelijk heden geboden. Niet alleen behoeft dan het karak ter van de binnenstad niet te worden aangetast, maar ook het nijpende verkeersprobleem zal hier gemakkelijker oplossing vinden en de heden daagse architecten zullen minder gebonden hoeven te worden dan thans bij de nieuwbouw van een hoofdgebouw voor de Nederlandsche Bank! Beseffend dat de Nederlandsche Bank nauw ge bonden is aan de Beurs maken wij ons werkelijk geen zorgen, dat de moderne techniek niet in staat zou zijn om deze verbinding tussen Beurs en Bank (in de Pijp) op bevredigende wijze tot stand te brengen zonder ontsiering van het stadsschoon. Gezien de activiteit welke het nieuwe bureau voor dc monumentenzorg in Amsterdam kan en gaat ontwikkelen blijkt dat het Gemeentebestuur ge kozen heeft voor behoud en conservering van het stedeschoon. Dat zij dit dan ook consequent doe! Niet met de ene hand vernielen, waar zij met dc andere beschermt! Prinseneiland Na de noodlottige branden, die ook gewoed heb ben in de pakhuizen „Vrede" en „Mercurius" op het Prinseneiland te Amsterdam, heeft het Ge meentebestuur het prijzenswaardig besluit geno men zich eerst over de reeks pakhuizen „Vrede" te ontfermen en dezer dagen ook over het aan deze rij van 5 tuitgevels grenzende pakhuis „Mercu- 58 Zullen deze huizen aan dc Oude Turfmaikt gesloopt woiden vooi de uitbieidxng van De Nederlandsche Bank? F0t0 Ton Koot

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2023 | 1954 | | pagina 10