heid van de omgeving te niet doen. Het buurtschap Nieuwesluis in de Gemeente Heenvliet ligt binnen de grenzen van het streekplan Brielse Maas. Bij de opstelling van dat streekplan werd in hoge mate rekening gehouden met de ontwikkeling van de landschappelijke en recreatieve waarden van dit gebied. Dit zal in de toekomst voor de gemeen schap van groot belang zijn, omdat daardoor een uitgestrekt gebied voor de recreatie geopend zal blijven, liggende in de nabijheid van het dichtst bevolkte en meest geïndu strialiseerde gebied van Ne derland. Voor de recreatie van de bevolking is het van de grootste betekenis, dat een Brielse Maas en zijn oeverlanden zo gaaf mogelijk blijven. De huidige plannen zullen de landschappelijke en recreatieve waarden ern stig aantasten. De toegangs weg te water tot het recre atiegebied van de Brielse Maas leidt door het Hartelse Gat. Wanneer het uitbrei dingsplan van de gemeente Heenvliet ten uitvoer is ge bracht, zullen de watersport beoefenaars bij hun tochten naar de Brielse Maas eerst in een industriegebied ver zeilen. Deze plannen zullen ongetwijfeld een belemme ring vormen voor de ont wikkeling van Nieuwesluis als centrum van watersport, waarvoor het streekplan Brielse Maas is bestemd. Bezwaren tegen dit uitbreidingsplan bij Gedeputeerde Staten en Zuid-Holland werden om formele redenen ter zijde gelegd. De Bond Heemschut, maar ook de Koninklijke Nederlandse Toeristenbond, ANWB en de Koninklijke Neder landse Watersportverenigingen hebben zich nu toe de Kroon gewend in de verwachting dat het ge zonde verstand zal zegevieren. BOEKBESPREKING Lijst van enige aardrijkskundige namen in het voormalige Zuiderzeegebied,met kaart. Staatsdrukkerij, 1953. f 0.25. Reeds zijn weer enkele nieuwe namen vastgesteld in het Zuiderzeegebied, voornamelijk voor het nog in te polderen deel, namen, die uitmunten door eenvoud, zonder dor te zijn. De Ooster en Zuider polder zullen samen Flevo land heten; zij worden gescheiden door de Knar- dijk (naar de Zandbank waarover deze loopt) en zijn van het oude land gescheiden door het Veluwe- meer en het Eemmeer; tussen de Oosterpolder en Noordoostpolder (is deze lelijke naam blijvend?) mondt de IJssel in het Ketelmeer uit. Dit meer wordt van het Veluwemeer gescheiden door de Roggebotsluizen, ook naar een zandbank genoemd. De Westerpolder zal de naam Markerwaard dra gen en van Flevoland door het Oostvaardersdiep gescheiden worden. Het is overigens niet juist, dat „oostvaarders" naar ,,de Oost" voeren; oostvaarders gingen naar de Oostzee. Erg is deze vergissing in de lijst niet: de meeste schepen die Amsterdam verlieten, voeren naar de Oostzee en het is een gelukkige vondst dit kanaal, dat ongeveer de oude route volgt, aldus te noemen. Voorts kregen drie gemalen en de sluizen in de Afsluitdijk een naam. Een bijkomstigheid, die ons niettemin verheugt is het feit, dat uit de kaart blijkt, dat de rechte lijnen van de dijken van Wieringermeer en Noordoost polder in de nieuwe polders niet worden nagevolgd; integendeel is een vrij gevarieerd beloop gekozen, waarvan de landschappelijke voordelen in het oog springen. Een aardige uitgave. 30 Het huis „De Oliphant" te Heenvliet.

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2023 | 1954 | | pagina 20