sultaten op dit gebied zagen dan in Italië. Bij een avondbezoek aan de Via Roma in Turijn (afb. 2) verlustigden wij ons met velen in de bestendige, de aan- en uitflitsende en de zich langzaam tot woorden vormende lichtreclames in frisse en bonte kleuren. Wie schetst onze verbazing, toen wij bij het passeren van dezelfde straat bij daglicht (afb. 3) aanvankelijk in het geheel niets meer zagen van deze avondreclames. Zo verrassend was de aanblik, dat wij een ogenblik meenden, dat de reclames waren binnengehaald! Bij nadere beschouwing bleek dat allerminst het geval. De constructies waren zo licht, van glas vervaardigd, zqnder de zware metaal-constructie die onze Nederlandse lichtreclames kenmerken, dat zij bij dag nauwelijks zichtbaar bleken. Wij namen twee foto's om dit merkwaardige geval onder de aandacht van onze lezers te brengen en niet van die lezers alleen. Laat het een aanmoediging mogen zijn, om in overweging te nemen, ook in ons land tot zulke resultaten te komen. Het biedt immers de mogelijk heid op meer plaatsen dan nu toegestaan kan wor den lichtreclames aan te brengen en tóch het stads- schoon niet noemenswaard te schenden. TEGENSTRIJDIGE In ons dichtbevolkte land dienen de overheids maatregelen met de meeste zorg te worden ge troffen, zeer in het bijzonder waar dit het stads- en landschapsschoon betreft. Pijnlijk wordt het, wan neer de ene maatregel dwars in gaat tegen de andere. Dat is ten slotte nog altijd een der ken merken geweest van de chaos. Wij kunnen het er over eens zijn, dat daartegen gewaakt dient te worden. Als dc ene dienst molenaars aanmoedigt de wind vang te laten schieten en op electrische bemaling over te gaan en de andere dienst zich beijvert om de molens in werking te houden dan is er iets mis, vinden wij. Als de ene dienst met veel kosten monumenten helpt restaureren om deze in stand te houden en dc andere dienst bestaande fraaie monumenten dus danig ombouwt dat zij door de eigenaars verlaten worden en aan verval prijs gegeven, dan is er iets mis, vinden wij. Zo'n geval heeft zich dezer dagen afgespeeld. In het buurtschap Nieuwesluis in de Gemeente Hcenvliet (Z.H.) ligt het uit 1592 daterende land- MAATREGELEN huis „De Oliphant". De bijgaande foto geeft zijn goede toestand weer. Het wordt goed bewoond en onderhouden. Men zou zo zeggen, dat is iets waard. Maar de Gemeente Heenvliet stelt een door „Stad en Landschap van Zuid-Holland" ontworpen uit breidingsplan vast, dat inhoudt dat een buurtje arbeiderswoningen komt op een voormalige grond- berging van het Voornse kanaal, 34 meter boven het maaiveld tussen Nieuwesluis en De Oliphant cn daarnaast, tussen de Oliphant en de Brielsc Maas c.q. het Hartelse Gat, een industrieterrein. Beide 2 ha. groot. Gevolg: vrije ligging van een aantrekkelijk buiten verdwijnt, uitzicht over het rivierenlandschap weg; geuren en geluiden ver drijven de rust en sfeer. Nu zijn landhuizen, die uit de 16de eeuw stammen in ons land dun gezaaid; in een streek waar het aantal karakteristieke monumenten toch al niet zeer groot is, krijgt het zelfs een bijzondere bete kenis. Het bewonen van een dergelijk huis vergt offers, die men alleen brengt als de omgeving door haar rust en landelijk karakter deze offers compen seert. De huidige plannen zullen die aantrckkelijk- 29 I Afb. 3. Turijn. Via Roma bij dag.

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2023 | 1954 | | pagina 19